NRK Meny
Normal

Økt bruk av tvang mot barn og unge i barnevernet

Fylkesmannen er imidlertid ikke bekymret over resultatet ved barnevensinstitusjonene i Finnmark.

Illustrasjon av fastholdning av pasient

I 2016 hadde fylkesmannen samtale med 15 av de 36 ungdommene som var registrert ved institusjonene da tilsynene fant sted.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

En rapport fra fylkesmannen i Finnmark viser at bruken av tvang i fylkets barnevernsinstitusjoner økte i fjor, sammenlignet med tidligere år.

NRK har fått innsyn i rapporten som er skrevet på bakgrunn av tre tilsyn utført ved to av institusjonene til det statlige organet Bufetat og et som drives av Aleris Omsorg Region Nord.

Flest i Finnmark

Nye tall fra SSB viser at Finnmark er det fylket som har flest barn under omsorg i barnevernet.

– Det er altså økningen av antall ungdom i institusjon er hovedårsaken til økningen i antall tvangsvedtak i Finnmark fra 2015 til 2016, sier direktør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm.

Samtidig presiserer han at det er viktig å skille mellom bruk av tvang i akutte faresituasjoner, og såkalte reguleringstiltak der man følger ungdommene tettere opp i perioder de trenger mer beskyttelse.

– Det har vært en økning i bruk av reguleringstiltak. Dette setter vi i sammenheng med at mange sliter med angst, depresjoner og spiseforstyrrelser. Mange bedriver selvskading og vi opplever økning i rømninger og selvmordsforsøk på institusjon.

Færre akutte faresituasjoner

I rapporten står det at fylkesmannen ved en anledning hadde planlagt et uanmeldt tilsyn, men på grunn av tilsendte tvangsprotokoller og klage fra ungdom valgte de å melde tilsynet. Det for å sikre muligheten til å treffe ungdommene, og for å snakke med dem.

pål christian bergstrøm BUFdir

– Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre situasjonen for ungdom som oppholder seg i institusjon, sier Bergstrøm.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det ble etablert to nye institusjoner i Finnmark på slutten av 2015, ved privat aktør Aleris. Begge disse er godkjente for plasseringer etter atferdsparagrafer, hvilket betyr at det er ungdom med større hjelpebehov som plasseres der, sier Bergstrøm.

Han sier bruken av tvang i akutte faresituasjoner imidlertid har gått ned i de statlige institusjonene.

– Bruk av tvang i akutte faresituasjoner skal kun benyttes der det er fare for liv og helse, og er det som oppleves som mest inngripende og utrygt for ungdommene. Det er derfor veldig bra at dette går ned, samtidig som vi opplever at ungdommene i større grad nå enn før sliter med psykiske lidelser.

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar av Aleries Omsorg Region Nord.

Registreringer gjort av tvangstiltak og begrensninger

Tvang og begrensninger

Antall registrert i 2016

Totalt antall registreringer

104

§ 14 Tvang i akutte faresituasjoner

9

§ 15 Kroppsvisitasjon

3

§ 16 Ransaking av rom og eiendeler

17

§ 17 Beslaglegging, tilintetgjøring eller overlevering til politiet

17

§ 18 Beboernes korrespondanse

0

§ 19 Rusmiddeltesting

0

§ 20 Tilbakeføring ved rømming, mot beboers vilje

35

§ 22 Begrensninger i adgangen til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område

7

§ 23 Besøk i institusjonen

1

§ 24 Elektroniske kommunikasjonsmidler

12

§ 25 Rusmiddeltesting

3

Andre tvangsprotokolleringer

Frykter ikke dårlig omsorg

Tilsynet fylkesmannen har gjort har ført til en melding gjeldende bruk av tvang og makt i arbeid med ungdommene.

Selv om bruk er tvang er økende, er ikke fylkesmannen i Finnmark bekymret for at fylkets barnevernsinstitusjoner utfører uforsvarlig omsorg og behandling.

Bergstrøm i Bufetat sier de jobber kontinuerlig for å redusere tvangsbruk.

– Eksempler på dette er kompetanseprogrammer for trygghet og sikkerhet på institusjon og systematisk brukermedvirkning der ungdommene deltar i utformingen av egne hverdager, sier han.