Normal

Hvem skal ha retten til land og vann i Finnmark i framtida?

Hvem skal ha retten til ressursene i Finnmark i framtida? Skal Finnmarkseiendommen fortsette å forvalte grunnen i fylket på vegne av innbyggerne? Eller skal områdene forvaltes lokalt gjennom kommunestyrer, bygdelag eller reinbeitedistrikt?

Ingøy i midnattssol

Skal Finnmarkseiendommen forvalte grunnen i Finnmark på vegne av innbyggerne, eller skal bygdelagene overta ansvaret?

Foto: Allan Klo

– Jeg er veldig glad for at vi har den løsningen som vi har i Finnmark. Tradisjonen blant urfolk er sånn at man ikke eier jorda, den tilhører fremtidige generasjoner. Den er et felleseie og den må vi forvalte til beste for alle, sier sametingspolitiker Torill Bakken Kåven.

Torill Bakken Kåven

Torill Bakken Kåven mener at Finnmarkseiendommen er en god løsning for Finnmark.

Foto: NRK

Kåven ønsker derfor at Finnmarkseiendommen, FeFo, skal fortsette å forvalte grunnen i Finnmark på vegne av alle som bor i fylket.

I september i år avgjorde Høyesterett at reindrifta ikke får eiendomsretten til Stjerneøya i Vest-Finnmark. Det mener Torill Bakken Kåven var en riktig avgjørelse.

Kåven mener at dersom fylket deles opp med lokal forvaltningsrett, vil private interesser overta og hensynet til fellesskapet må vike.

Viktig med lokalt eierskap

Leder i Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas er av en annen oppfatning. Han ønsker at land og vann i Finnmark skal forvaltes lokalt. Han mener FeFo i dag fungerer som en hvilken som helst bedrift som må tjene penger for å få det til å gå rundt. Dermed kommer økonomiske intereser foran det som er det beste for alle.

Beaska Niillas

Beaska Niillas mener måten FeFo styrer på tvinger reindriftssamene til å sikre egne områder.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Finnmark er for stort og det er altfor mye hensyn å ta, og det hensynet tar ikke FeFo. Jeg tror at man lokalt har man mye større ansvarsfølelse for sine egne området, og mye bedre kjennskap til lokale forhold, sier Beaska Niillas.

Beaska Niillas mener det er viktig å ta hensyn til lokal sedvane og kultur, og hvordan ting er gjort oppigjennom århundrer.

– Nytter ikke å stå på på yttersida å rope

Torill Bakken Kåven mener at dersom man ikke er fornøyd med måten FeFo styres på, så må man engasjere seg politisk. Sametinget oppnevner i dag tre representanter til styret i FeFo.

– Vi sørge for å ha de rette folkene som er villige til å ta den kampen. Det nytter ikke å sitte på yttersida å rope, når man selv sitter i styringa og kan velge representanter inn dit.

Reineier Nils Mathis Rognerud Eira

Torill Bakken Kåven hevder at sjøsamiske rettighetene og reindriftssamiske rettigheter står mot hverandre i kampen om eiendomsretten i Finnmark.

Foto: Liv Inger Somby

Grupper settes opp mot hverandre

Kåven hevder kampen om eiendomsretten i Finnmark ikke dreier seg om kampen mot Staten, men om kampen mellom sjøsamiske rettigheter og reindriftssamiske rettigheter.

– Det er mange sjøsamer i de områdene som reindrifta krever rettigheter til. De blir sett på som norske i den her sammenhengen. Det er blodig urettferdig, mener Kåven.

Beaska Niillas mener at måten FeFo styrer på, tvinger lokalbefolkning, også reindrifta, til å sikre egne områder. Dermed settes grupperinger opp mot hverandre.

– Jeg er enig i at jorda eies av alle, men sånn som det er lagt opp nå så er det splitt og hersk, folk klarer ikke å enes om at dette er felles områder. Vi som er samer må ta ansvar for egen framtid, sier Beaska Niillas, leder i Leder i Norske Samers Riksforbund.