Høyesterett-avgjørelse: Får flytte rein gjennom privat eiendom

Grunneier og tidligere formann av reinbeitedistriktet fikk medhold i tingretten og lagmannsretten, men tapte i høyesterett.

Fra domsavsigelsen i saken om rederibeskatningen

AVGJORDE SAKEN: Høyesterett gikk i mot både tingretten og lagmannsretten i spørsmålet om reinflytting.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Saken har sin bakgrunn i den tradisjonelle flyttingen av rein fra vinterbeite på Finnmarksvidda til sommerbeite ved kysten.

Eiendommen det er snakk om eies av en tidligere reineier og tidligere formann av reinbeitedistrikt 23a, Mikkel Persen Kemi.

Han kjøpte eiendommen på slutten av 80-tallet. Eiendommen ligger i området til Reinbeitedistrikt 23B, men ble brukt som føringsplass for rein som skulle til sommerbeite for hans eget reinbeitedistrik, Reinbeitedistrikt 23A, etter eiendommen ble kjøpt.

Kemi avviklet driften sin i 2002 og ga i sin tid tillatelse til at eiendommen ble brukt til reinflytting i fem år.

I dag mener den tidligere reineieren at distriktet ikke har rett til å benytte området. Han mener dette begrenser bruken av eiendommen, for eksempel muligheten til å utnytte området til bygging av hytter.

Han mener at flytterett over eiendommen også innebærer å sette opp gjerder og etablere faste inn og avlastningsplasser.

Reinsdyr i Varanger

Rein flyttes fra vinterbeite til sommerbeite i Finnmark.

Foto: Maret Inga Smuk

Eier fikk medhold i tingrett og lagmannsretten

Da reinbeitedistriktet stevnet sin tidligere formann for det de mente var deres rett til å flytte reinen på eiendommen valgte tingretten å frifinne Kemi.

Tingretten anså ikke eiendommen som en tradisjonell flyttelei for rein, og mente flytting av rein vill virke unødig skjemmende og være til vesentlig skade for grunneieren.

Reinbeitedistriktet anket saken, og lagmannsretten forkastet anken.

De begrunnet dette med at eiendommen ikke lå i reinbeitedistriktets område. De mente det heller ikke var tradisjonelle flyttleier, som ville gitt distriktet rett til flytting over området.

Vurderte det annerledes

Dommeren i høyesterett, Knut H. Kallerud, har nå vurdert det helt annerledes. Han mente at reindriftslovens paragraf 22 om flytteleier gjelder i denne saken (se faktaboks).

Slik høyesterettsdommeren forstår saken, så handler loven ikke om grensene mellom reinbeitedistriktene.

I reindriftsloven har man rett til å flytte rein i reinbeiteområder, hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift. Han mener dette derimot ikke betyr at flytteretten er begrenset til nøyaktig der hvor reinbeitedistriktets grenser er tegnet opp.

Dommeren mener at så lenge det kun skjer i utmark og så lenge området ikke er fredet mot flytting, så kan man bruke området.

Må ha saklig grunn

Videre presiserer Kallerud at man må ha en saklig grunn for å benytte eiendommen som flyttelei.

I dette tilfelle mener han at distriktet har nettopp det. Han viser blant annet til Kemis egne uttalelser, om at dette var et egnet sted for å flytte rein – da han i sin tid kjøpte eiendommen.

Dommeren mente derfor at reinbeitedistriktet fra nå av får benytte den aktuelle eiendommen til flytting av rein. De andre høyesterettsdommerne var enige.

Siden saken var av prinsipiell art, så slipper på distriktet og den tidligere utøveren å betale saksomkostninger.