Høyesterett avgjør strid mellom fiskere og fiskebruk om betaling av sløying

I tingretten ble Tufjordbruket frifunnet for å ha fakturert fiskere for jobben med å sløye levert rund fisk. Lagmannsretten opphevet dommen fra tingretten, men nå har Høyesterett tatt saken til ankebehandling.

Torsk i fiskekasse

Fiskeanlegg skal gjerne ta betalt fra fiskere for å sløye fisk som leveres, men Norges Råfisklag mener innveiingen må skje etter at sløyingen er gjort – ikke før.

Foto: Scanpix

Det er en avtale mellom Tufjordbrukere AS i Måsøy kommune og 70 fiskere fra vinteren 2014 som er stridens kjerne.

Tufjordbruket AS utstedte nemlig 377 fakturaer til fiskerne for sløyeavgifter på til sammen drøye seks millioner kroner. Sløyingen skjedde etter at innveiingen og seddelføringen var sluttført.

Fisken ble solgt til minstepris, og sløyeutgiften var satt til 0,60 kroner per kilo levert rund fisk.

Frykter for dårlig betalt

Norges Råfisklag mener avtalen Tufjordbruket AS gjorde med fiskerne om å ta betalt med utgangspunkt i antall kilo levert rund fisk ikke er lov.

I et eget rundskriv fra Norges Råfisklag fra 2013 heter det nemlig at «når tosk og hyse mottas rund, skal fisker ikke belastes for sløyeutgifter. Biproduktene tilfaller imidlertid kjøper».

At fiskebruk sløyer fisk og tar betalt for jobben er ikke uvanlig i Norge. Forskjellen fra dette tilfellet er at fisken vanligvis blir veiet og innrapportert etter utført sløying. En slik avtale har Norges Råfisklag ingen innvendinger mot, heter det i tingrettsdommen.

Råfisklaget frykter derimot at avtaler som den Tufjordbruket AS hadde, skal gi fiskere for dårlig betalt sammenlignet med minstepris.

Frifunnet, men anket

Men i Sunnmøre tingrett i mars 2015 ble Tufjordbruket AS frifunnet.

Retten uttalte i dommen blant annet at hjemmelsgrunnlaget er for uklare til at forholdene kan anses som straffverdig. Retten viste også til at reglenes utforming gir unødvendig tvil om de gjelder for den aktuelle avtalen mellom Tufjordbruket AS og de 70 fiskerne.

Dommen ble anket til Frostating lagmannsrett for lovanvendelsen under skyldspørsmålet.

I lagmannsretten i fjor høst ble dommen fra tingretten opphevet, men denne saken skal altså nå til enda en behandling – i Høyesterett.