Her kommer de største klimaendringene

Varmere vintre med mindre snø, mer regn på sommeren og isbreer som smelter – slik er prognosene for klimaet i Finnmark frem mot århundreskiftet, viser fylkets ferske klimaprofil.

Utmark i Finnmark

Finnmarksvidda med utsikt mot Hatter. Her vil de største endringene av klimaet i Norge skje, når temperaturen blir hele syv grader varmere, det blir mer og kraftigere nedbør og på vinteren mindre snø.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det er allerede kjent at vi vil kunne se store endringer i klimaet framover, og at ekstremt regn og økt havnivå vil gi de største problemene i Norge frem mot år 2100.

Hege Hisdal, seksjonssjef HM

Hege Hisdal, hydrolog og klimarådgiver i NVE og Norsk Klimaservicesenter vil i dag legge fram hvilke klimaendringer de ulike fylkene vil kunne forvente de neste 84 årene.

Foto: Stig Storheil / NVE

I dag presenter Norsk Klimaservicesenter egne rapporter om klimaet til alle landets fylker, som viser hva vi kan forvente oss av vær og vind i alle byer, bygder og naturområder.

Først og mest tydelig vil man kunne se klimaendringene her til lands i Finnmark, mener ekspertene.

– I Finnmark vil klimaendringen særlig føre til behov for tilpasning knyttet til mer nedbør og økt sannsynlighet for regnflommer og skred, havnivåstigning og stormflo og økte problemer med overvann, sier Hege Hisdal, hydrolog og klimarådgiver i NVE og Norsk Klimaservicesenter til NTB.

Disse klimaendringene blir de viktigste for Finnmark de neste 84 årene:

1. Det blir varmere

Det kan bli svært kaldt i Finnmark, og da spesielt på vinteren. Det er ikke sjeldent at temperaturene kryper ned mot 50 kuldegrader, men de neste tiårene kan det nordligste fylket oppleve å få størst temperaturøkning her i landet.

Komagelva, Varangerhalvøya nasjonalpark

Her ved Komagelva i Varangerhalvøya nasjonalpark vil de kunne bli seks grader varmere de neste 84 år.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Det som er spesielt med Finnmark er at man vente en større temperaturøkning der enn det som er gjennomsnittet for Norge. Så hvis vi fortsetter å slippe ut like mye klimagasser som vi har gjort til nå, så venter vi at man kan få en temperaturøkning på mellom fem og seks grader i Finnmark, sier Hisdal til NRK.

– Og det er mye, legger klimarådgiveren til.

På Finnmarksvidda vil det bli størst temperaturøkning, her er det forventet en økning på hele syv grader. På Nordkinnhalvøya, Varangerhalvøya og i østlige deler av fylket kan temperaturen øke med seks grader fremover, mens i kyst- og fjord-strøkene vest for Laksefjorden vil økningen bli på rundt 5 grader.

2. Vi får mindre snø

Folk flest i Finnmark elsker snø, og å gå på ski og kjøre snøskuter er aktiviteter som er flittig brukt. Men vil det bli mindre mulighet til dette siden det blir varmere framover?

– Ja, det vil det. En så stor temperaturøkning kan gi en reduksjon i antall dager med snø. På kysten vil man merke dette, for der ligger temperaturene ikke så langt under null grader midt på vinteren. Får man da en fem til syv graders økning i temperaturen, så får du færre dager hvor nedbøren kommer som snø – og snøsesongen blir kortere.

Norsk Klimaservicesenter mener Finnmark vil få tre til fire måneder kortere snøsesong enn det vi har i dag.

Rein på Finnmarksvidda

Familier som har dyr i distriktet Biedjovággi utenfor Kautokeino merker at klimaet allerede har endret seg på Finnmarksvidda. Stadig lengre mildværsperioder om vinteren gjør det kritisk for reindriften. Snø som smelter og fryser om hverandre, legger et islag over maten som reinen ikke klarer å grave seg gjennom.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

3. Mer regn i vente

Når det blir varmere og det blir for varmt til at snøen laver ned – ja da er det regn vi har i vente i Finnmark ifølge klimarådgiverne.

Vi har hele 20 prosent mer nedbør i vente, og regndagene vil bli både hyppigere og kraftigere enn før.

Uventet snøvær i juni

Allerede har man opplevd uventa vær hendelser i Finnmark. Sommerværet i år var ustabilt i hele landet, og deler av Finnmark fikk i slutten av juli oppleve mye regn, torden og hagl.

Foto: Linda Mari Thomassen

– Med økt temperatur vil også nedbøren øke, og mer kommer som regn enn snø. Og det gjør at man får mer regnflommer og mindre snøsmelteflommer. Man får mer ekstrem og kraftig nedbør og det gir ofte utfordringer i tettbygde strøk med overvann, sier klimarådgiver Hege Hisdal til NRK.

Verst vil det bli om sommeren, da er det forventa å regne 25 prosent mer regn enn tidligere. På høsten kan vi få 20 prosent mer regn, om våren rundt 15 prosent og på vinteren kan det bli fem prosent mer nedbør.

4. Mindre isbreer

Det er observert stor bre-reduksjon i fem platåbreer i Finnmark fra 1966 til 2006, og det viser seg at permafrosten er mange steder i ferd med å tine. Norsk Klimaservicesenter forventer at både breer og områder med permafrost vil bli betydelig redusert utover i dette århundret.

– Det er klart at når temperaturen stiger så mye, så skjer det også noe med snøforholdene, permafrosten og isbreene, sier klimarådgiver Hisdal.

Engabreen

Årlig kommer det flere tusen turister til Norge for å se breene våre og Engabreen i Nordland er svært populær. I likhet med isbreene i Finnmark har også denne breen blitt mindre.

Foto: Jarle Elverhøy

5. Det vil bli tørrere

Til tross for mer og kraftigere nedbør vil det ikke bli mer vått rundt om i Finnmark. Selv om det vil regne mer om sommeren, vil også fordampningen øke og dermed er det mulig at elvene i lengre perioder kan få lav vannføring.

Dette kan gjøre at vi får tørke i naturen og en økt sannsynlighet for skogbrannfare, og det kan hende vi er nødt til å måtte vanne dyrket mark mot slutten av århundret.

Selv om det vil regne mer så blir heller ikke flomfaren bli større. Flomstørrelsene forventes å minke i de fleste vassdragene i Finnmark på grunn av at temperaturen øker og dermed fordamper mer vann.

6. Større fare for skred

De neste 84 årene vil vi kunne oppleve en større skredfare enn tidligere på grunn av endringene i været.

Det er hovedsakelig faren for jord-, flom- og sørpeskred som kan bli både vanligere og mer skadelige.

Med et varmere og våtere klima vil det oftere falle regn på snødekte underlag, og dette kan på kort sikt føre til økt skredfare for snø. Faren for snøskred vil derimot avta på lengre sikt fordi snømengdene vil bli mindre.

snøskred hammerfest

I februar gikk det et snøskred mot en boligblokk i Hammerfest. Skredet på omkring 70 ganger 70 meter er et eksempel på den skredfaren vi har i vente i noen år framover. faren vil derimot avta på sikt på grunn av mindre forventet snø de neste 84 årene.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

7. Havnivået blir høyere

Endringer i været fører til et stigende hav. Dette vil kunne gi konsekvenser for hele verden framover, og også i Finnmark.

Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land enn hva som er tilfelle i dag.

Dette kan føre til at vi vil få flere skader på bebyggelse og infrastruktur nær sjøen på grunn av oversvømmelse i områder hvor en i dag ikke har dette problemet.

Siden det forventes mer og kraftigere nedbør ventes også utfordringene med overvann å bli større enn i dag, skriver Klimaservicesenteret i sin rapport som de legger fram i dag.