Fylkesveiene forfaller

Mange fylker sliter med å stoppe forfallet på vegene de har ansvar for. Det går fram av en rapport gjort av Vista Analyse for Opplysningsrådet for Veitrafikken. Ifølge rapporten øker vedlikeholdsetterslepet særlig på Vestlandet og i Nord-Norge, blant annet på grunn av kostbart vedlikehold av tunneler og bruer.

Fv 885 i Pasvik
Foto: Ksenia Novikova / NRK