NRK Meny
Normal

Får tilbakemelding fra politikerne om at «det er nok planer i kommunene»

Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Vest-Finnmark sier det de ønsker seg mest av alt er gode kommunale planer, slik at ansatte vet hva de skal gjøre når de mistenker overgrep mot barn i skole og i barnehage.

Caroline Bjørnstad

Caroline Bjørnstad ved SMISO-senteret i Vest-Finnmark. En undersøkelse utført av Justis- og beredskapdepartementet viste at 10,2 % av spurte kvinner og 3,5 % av menn forteller om overgrep med en minst fem år eldre person før fylte 13 år.

Foto: Erik Lieungh

– Overgrep blir kalt den ordløse forbrytelsen, fordi barn i barnehagealder gjerne ikke har begreper for kropp og seksualitet, sier Caroline Bjørnstad ved Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Vest-Finnmark (SMISO).

Hun mener det blir vanskelig å fortelle voksne om overgrep, når de minste ikke har ord for det som skjer.

Bjørnstad sier det de ønske seg mest av alt, det beste tiltaket for å fange opp overgrep, er noe så enkelt som en god plan.

– Dette skal være et verktøy for dem som jobber direkte med barna, slik at de vet hva de skal gjøre når de mistenker at et barn er utsatt for overgrep, sier hun og tilføyer:

– Vi får høre fra politikerne at det nok planer, og at de bare blir lagt i en skuff slik som mange andre planer.

Barnehuset Tromsø

Bilde er fra Barnehuset i Tromsø som er et sted hvor barn og ungdom som er utsatt for vold eller overgrep kan få undersøkelser og bli avhørt.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Flere kommuner med planer

Ifølge SMISO er det få kommuner som har gode nok planer for hva de skal gjøre i tilfellene hvor de ansatte mistenker overgrep eller blir fortalt om overgrep.

NRK har sendt ut en forespørsel til kommunene i Finnmark om de har en slik beredskapsplan eller handlingsplan.

Resultatet av forespørselen kan du se i bunnen av denne artikkelen.

Får kritikk – har plan

Alta kommune er en av dem SMISO mener har en for dårlig plan. De har ikke en handlingsplan for hvordan de skal bli bedre på å avdekke overgrep – eller en årlig kartlegging av kompetansen til sine ansatte.

Men de har en beredskapsplan som også inneholder overgrep, og de har en oversiktlig handlingsplan for hva barnehageansatte og lærere skal gjøre når de står ovenfor et overgrep eller mistanke om dette.

Mads Stian Hansen

Kommunalleder for oppvekst og kultur, Mads Stian Hansen, mener de har solide handlingsplaner for sine ansatte. Planen deres er fra 2013.

Foto: NRK

– Har tillit til de ansatte

Kommunalleder for oppvekst og kultur, Mads Stian Hansen, sier denne permen er ute på alle virksomhetene, og at de er lovpålagt å gå gjennom den hvert år.

– Alta kommune har en beredskapsplan som skal dekke de ulike scenarioene som et barn kan bli utsatt for i kommunen. Den planen skal rulleres i høst. Men slik vi vurderer det nå, så har vi en plan som fungerer bra, sier han.

– Hvordan vet dere at den ikke blir liggende i en skuff og faktisk brukes i barnehager og skoler?

Vi kan ikke vite det sikkert, mvi har en årlig gjennomgang med våre virksomhetsledere, og de skal ha en gjennomgang med planen i sin virksomhet. Det handler om tillit til at det blir gjort, og det er mitt inntrykk at det gjøres.

Handlingsplan/veileder/beredskapsplan for vold og overgrep mot barn og unge

Alta

Har beredskapsplan som også inneholder overgrep. Har perm ute på virksomhetene sine om hva de ansatte skal gjøre.

Hammerfest

Hammerfest har en utgått handlingsplan, og en oppnevnt arbeidsgruppe er i gang med å lage en ny.

Loppa

Jobber med en plan som skal inneholde dette. Forventes ferdig denne høsten.

Måsøy

Har ikke en slik plan.

Kautokeino

Har veileder, men den er ikke utarbeidet kun for deres kommune. I tillegg har de utarbeidet egne rutiner for vold og overgrep mot barn. Barneverntjenesten holder på å utarbeide en plan for vold i nære relasjoner.

Karasjok

Har kun en veileder for kriseledelse. I den grad overgrep er nevnt her, er det i forbindelse med opprettelse av støtteapparat. Her er det de samme planene for incest som ved nedleggelse av en bedrift i kommunen.

Hasvik

Har ikke svart på henvendelsen.

Nordkapp

Nordkapp kommune har ikke utarbeidet egne handlingsplaner eller veiledere i forhold til vold og overgrep mot barn. Men det er påbegynt et arbeid med å utarbeide en håndbok for tidlig innsats og forebyggende arbeid rundt risikobarn i kommunen

Kvalsund

Sier de har egne handlingsplaner for dette.

Porsanger

Har ikke en slik plan.

Tana

Alle skoler og barnehager i kommunen har kriseperm, i tillegg arbeides det med en handlingsplan for vold i nære relasjoner. Denne handlingsplanen skal stå ferdig rundt årsskiftet.

Gamvik

Har en handlingsplan for vold i nære relasjoner.

Lebesby

Den enkelte barnehage og skole har slike planer, som er utarbeidet lokalt ved den enkelte enhet. I tillegg har kommunen startet en prosess hvor det arbeides med å erstatte disse med felles kommunale rutiner og planer.

Nesseby

Har ikke svart på henvendelsen.

Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune har utarbeidet en handlingsplan mot vold i nær relasjoner. Planen er ikke behandlet politisk foreløpig.

Vardø

Har en handlingsplan for vold i nære relasjoner.

Vadsø

Vadsø kommune har egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner som ble politisk vedtatt i 2011. Har egen veileder ved mistanke om vold og overgrep som ble innført desember 2013.

Berlevåg

Har en handlingsplan for vold i nære relasjoner, som igjen viser videre til nettsidene til kommunen for råd og veiledning.

Båtsfjord

Båtsfjord kommune sier de har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner som nesten står ferdig.