Anker snøkrabbe-dom til Høyesterett

Det går mot nye rettsrunder for den viktige snøkrabbesaken. Det litauiske rederiet, som er dømt for å ha fisket ulovlig snøkrabbe i Smutthullet, anker dommen fra lagmannsretten.

Snøkrabbe

– Vi har fått medhold i lagmannsretten på at Norge har jurisdiksjon til å straffe krabbefiske i Smutthullet, sier statsadvokat Lars Fause. Snøkrabbesaken fra Hålogaland lagmannsrett er nå anket til Høyesterett.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Det bekrefter advokat Oddbjørn Slinning i Steenstrup Stordrange som representerer det litauiske rederiet Arctic Fishing og kaptein Sergej Triskin på skipet «Juras Vilkas».

Frikjent i tingretten

Både rederi og skipper ble i Øst-Finnmark tingrett i januar frikjent etter å ha fisket i overkant av 80.000 kilo snøkrabbe i Smutthullet i Barentshavet.

  • 15. juli 2016 ble «Juras Vilkas» kontrollert av Kystvakten da skipet gikk i havn i Båtsfjord for å laste av snøkrabbe.
  • Rederi ble ilagt et inndragningsforelegg tilsvarende verdien på fangsten på 2,5 milllioner kroner.

Denne dommen ble senere opphevet av lagmannsretten, og Slinning har nå sendt varsel om at rederiet vil bringe inn saken for landets høyeste domstol.

– Slaget står rundt hvorvidt NEAFC-konvensjonen (Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon) regulerer fangst av snøkrabbe eller ikke. Rederiet og båten fikk i 2016 en tillatelse fra litauiske myndigheter for fangst av snøkrabbe i Smutthullet og de har forholdt seg til denne tillatelsen, sier Slinning, og legger til:

– Statens anførsel er at snøkrabben ikke er omfattet av konvensjonens bestemmelser.

Staten er fornøyd

Statsadvokat Lars Fause tar anken til etterretning, men sier han er fornøyd med at Hålogaland lagmannsrett tidligere i sommer opphevet tingrettsdommen.

– Vi har fått medhold i lagmannsretten på at Norge har jurisdiksjon til å straffe krabbefiske i Smutthullet, sier Fause.

Lars Fause

Statsadvokat Lars Fause

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Saken er helt klar prinsipiell og det er viktig å håndtere denne på en best mulig måte, sier statsadvokaten, som førte saken på vegne av staten i lagmannsretten.

– Så langt er det ikke oppgitt grunn for hvorfor man anker dommen fra lagmannsretten, og vi avventer nå en nærmere begrunnelse. Men denne saken er av stor prinsipiell betydning, fordi den angår Norges jurisdiksjon i store havområder, sier Fause.

Blir flere runder i retten

Uansett hvordan Høyesteretts ankeutvalg behandler saken går det mot nye runder i rettsapparatet, sier Slinning:

– Om anken blir tatt til følge forventer jeg at den frifinnende tingrettsdommen blir stående. Men om saken ikke blir tatt opp til behandling blir den sendt tilbake til tingretten. Da vil rederiet og jeg måtte sette oss ned og vurdere om det er hensiktsmessig å prosedere på andre frifinnelsesgrunner, sier Slinning, som er enig med statsadvokat Fause at saken har viktige prinsipielle sider:

– Denne saken er prinsipiell med tanke på hvem som har kontroll på fangs av bunnlevende arter på kontinentalsokkelen utenfor den økonomiske sonen. Problemstillingen bør ikke overdrives ettersom størstedelen av kontinentalsokkelen ligger innenfor den økonomiske sonen hvor Norge har full kontroll, og bare en liten del strekker seg ut i Smutthullet.

– Kan en dom i denne saken få presens for områdene rundt Svalbard?

– Det har ikke vi vurdert i denne saken, men det er på det rene at NEAFC-konvensjonen ikke regulerer områdene rundt Svalbard, sier Slinning.

Snøkrabbe leveres

Langs kysten av Finnmark har levering av snøkrabbe gikk aktivitet på en rekke mottak.

Foto: Ksenia Novikova / NRK