– Moderne kommunikasjon gjør Fylkesmannen overflødig

– Nye og bedre kommunikasjonsmidler gjør at kommunene selv kan få hjelp fra sentralt hold. Dette gjør fylkesmannsembetet overflødig, mener FrPs førstekandidat i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt fra Frp vil gjerne ha jernbane til Finnmark og også beholde flyplasstrukturen i fylket.

Foto: Robin Mortensen / NRK

I morges møtte Bengt Rune Strifeldt til partiutspørring i NRK Finnmark. Den 46 år gamle prosjektlederen fra Alta er klar til å overta stortingstaburetten etter Jan-Henrik Fredriksen fra Sør-Varanger som ikke tar gjenvalg etter tre perioder på tinget.

Fremskrittspartiet vil legge ned både fylkeskommunen, Sametinget og fylkesmannsembetet.

– Da fylkesmannsembetet ble oppretta, var det ikke telefon, det var ikke telefaks, det var ikke data, det var ikke den kommunikasjonen som er i dag, sier Strifeldt.

– Vi har i dag et helt annet kommunikasjonssystem som gjør at vi har direkte kontakt både med departement og direktorat, som gjør at kommunene i større grad kan få hjelp direkte derfra. Og vi ønsker da å flytte en del av den beslutningsmyndigheten til kommunene slik at lokaldemokratiet i større grad får beslutningsrett.

Vil styrke samisk språk og kultur

Det er en kjent sak at Frp betrakter Sametinget som et udemokratisk organ fordi bare de med samisk bakgrunn kan stemme ved sametingsvalg.

– Samtidig mener vi at de midlene som vi i dag bruker på Sametinget kan brukes mer målretta på å styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv. Samisk språk er jo i sterk nedgang og vi er bekymra for at vi mister de siste samiske språkene også, sier FrPs førstekandidat.

– Fylkesvegene må tilbake til staten

– Dere vil at veiene som fylkeskommunen overtok ansvaret for i 2010 skal tilbakeføres til staten. Hvordan kan det gjøre situasjonen bedre for veivedlikeholdet i fylket, som jo henger etter med flere milliarder kroner?

– Det er først de fire siste åra at samferdselsbevilgningene har blitt løfta. Men vi ser at det er en stor utfordring for fylkeskommunene å klare å håndtere vedlikeholdsetterslepet. Så med den satsinga som regjeringa gjør, ønsker vi at staten tar tilbake fylkesvegene for å ruste dem opp til en riksvegstandard. Når man ser på de overføringene som går til fylkesveger bare i Finnmark, så er de nærmere tredobla de fire siste åra.

– Flyplassene må beholdes

Bengt Rune Strifeldt ønsker å beholde flyplasstrukturen i Finnmark.

– Avinor har jo også gjort vurderinger av flyplasstrukturen i Finnmark, og ser at det er behov for de 11 flyplassene vi har, sier han.

– Vi ønsker å se kanskje på muligheten av å knytte byene tettere sammen med andre samferdselsløsninger, men det må gjøres før man eventuelt vurderer flyplassnedleggelser.