Hopp til innhold

Sjekkliste for produsenter

Her finner du en sjekkliste for produsentens generelle forpliktelser i NRKs standard visnings- og investeringsavtale.

Hake

Sjekkliste
  

Alltid utføre

Varsle særskilt

Varsle til

Ved endring av kontaktperson(er) eller nøkkelpersoner

 

 x

Prosjektredaktør

Rapportere månedlig om fremdrift under hele produksjonsperioden, skriftlig eller muntlig

 x

 

Prosjektredaktør

Sette opp avtale om godkjenning av offline

 x

 

Prosjektredaktør

Sørge for godkjenning av nøkkelpersoner  føransettelse:
– Produsent(er)
– Regissør(er)
– Skuespillere (unntatt småroller)
– Programleder(e) 

 x

 

Prosjektredaktør

Sørge for godkjenning av regikonsept for dramaproduksjoner

 x

 

Prosjektredaktør

Sende alle manusversjoner for godkjennelse

 x

 

Prosjektredaktør

Sende inn manus til fortekster og ettertekster før godkjenning av offline

 x

 

Koordinator

Få godkjenning for eventuell endring av tittel

 x

 

Prosjektredaktør

Klarere alle utnyttelsesrettigheter som NRK erverver

 x

 

Arkivsalg

Klarere med sentrale medvirkende at disse skal delta på aktiviteter i tilknytning til lansering og markedsføring

 x

 

 

Sende forespørsel hvis programledere eller hovedrolleinnehavere ønsker å delta i konkurrerende medier

 

 x

Prosjektredaktør

Sende fullstendige musikkrapporter ved levering

 x

 

Materialkoordinator

Sende kopi av alle inngåtte avtaler med økonomiske bidragsytere

 

 x

Koordinator

Oversende regnskaps- og fremdriftsrapporter før hver rateutbetaling

 x

 

Koordinator

Gjøre NRK oppmerksom på eventuelle sponsorinntekter og forbindelser til bedrifter og lignende som er berørt av produksjonen

 

 x

Prosjektredaktør

Varsle om enhver endring i finansieringen av produksjonen

 

 x

Prosjektredaktør

Informere senest ved godkjent offline om forventet bruk av NRKs arkivmateriale

 x

 

Arkivsalg

Informere NRK om man ønsker å utnytte sine rettigheter til sekundærutnyttelse

 x

 

Prosjektredaktør

Søke godkjenning fra NRK Aktivum på merking av lisensprodukter i forkant

 

 x 

NRK Aktivum

Hvis ansvarlig for sekundærutnyttelse, sende 5 frieksemplarer av alle produkter til NRK 

 

 x

NRK Aktivum

Hvis ansvarlig for sekundærutnyttelse, rapportere alle inntekter pr. 31.12. hvert år, innen 1. februar året etter

 

 x

NRK Aktivum

Hvis ansvarlig for sekundærutnyttelse, fordele inntekter samtidig med levering av årlig rapport

 

 x

NRK Aktivum

Kreditere NRK som produsent i alle sammenhenger hvor det er naturlig, i overensstemmelse med NRKs designprofil

 x

 

 

Forelegge slik kreditering til NRK for godkjenning på forhånd

 x

 

Prosjektredaktør

Levere produksjonen og alt kontraktsfestet tilleggsmateriale senest 30 dager innen avtalt lisensstart, og slik som beskrevet i kontrakten

 x

 

Materialkoordinator

Hvis NRK innen tidsfristen ikke godkjenner materialet, foreta de nødvendige endringer og tilpasninger

 

 x

 

Hvis rettigheter og forpliktelser overføres til tredjemann, skal NRK skriftlig informeres

 

 x

Koordinator

Tegne alle nødvendige forsikringer som sikrer rettmessig levering

 

 x

 

Varsle umiddelbart om det oppstår forhold som produsenten ikke har herredømme over, og som helt eller delvis har betydning for gjennomføring av avtaleforholdet (force majeure)

 

 x

Prosjektredaktør