Vil ikke detaljstyre skolene

På enkelte norske skoler må mer enn ti elever dele hver pc. Andre steder er det flere datamaskiner enn elever. – Kommunene må selv få velge hvordan de vil prioritere det digitale, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er klar over de store digitale forskjellene i norsk skole, men tror ikke større statlig inngripen er veien å gå for å minske gapene mellom skolene.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Det ville vært veldig dårlig politikk hvis vi skulle gå inn med spesifikke krav til hva slags type, eller hvor mye utstyr en skole skal ha, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.no.

Kunnskapsministeren har fått lese deler av en større undersøkelse der NRK har sett på den digitale tilstanden ved de over 1200 ungdomsskolene i Norge.

Resultatet av undersøkelsen viser at mens noen skoler nærmest flommer over av utstyr, har andre knapt tilgang til nett eller datamaskiner som virker. Kunnskapsminsteren sier han er klar over forskjellene, men mener samtidig at større statlig inngripen ikke er løsningen på problemet.

• Les: – PC-ene er som en dårlig hviterussisk traktor

Ser forskjellene

– Digitale ferdigheter er en av fem grunnkompetanser i norsk skole, på lik linje med blant annet lesing og regning. Ingen kan velge dette bort, men vi ser at det er store forskjeller mellom skolene. Både når det gjelder hva elevene lærer, og hva slags utstyr de disponerer, sier han.

– Hvorfor er det slik?

– Grunnen er at skoleeier, det vil si kommune og fylkeskommune, har ansvaret for at skolene drives etter målene som er satt i læreplanene. Ut fra det velger de selv hvordan de vil prioriterer dette. Noen velger å bruker penger på kultur, eller skolebygg for den saks skyld, andre velger å kjøpe flere datamaskiner eller annet utstyr til skolene.

– Er dette en riktig ordning, eller burde staten i større grad gå inn og sikre at skolene har tilnærmet likt utstyr?

– Slik er lokaldemokratiet. Jeg mener det er riktig at de som eier skolene som skal ha ansvar for dette, akkurat som med skolebøker eller annet materiell. Så får skoleledere og de som underviser sørge for at de på en best mulig måte oppnår målene som er satt i læreplanen. Men det er selvfølgelig også slik at vi fra nasjonalt hold skal være med på å bidra.

– Handler ikke bare om utstyr

Han sier regjeringen ikke har noen planer om for eksempel en statlig innkjøpsordning av pc-er eller annet utstyr. Det er heller ikke sånn at det bare er å få inn mer utstyr, så bedrer situasjonen seg automatisk, forteller han.

– Det handler aller mest om hvordan man bruker utstyret som allerede finnes, og om hva slags kunnskap de som underviser har.

– Har du noen konkrete eksempler på hvordan dere vil øke denne kompetansen?

– Vi har nylig lansert et nasjonalt nettbasert utdanningsprogram som fokuserer på trygg bruk av internett og å øke bevisstheten om nettvett, digital dømmekraft og digital mobbing.

– Et annet satsingsområde er et etter- og videreutdanningskurs for lærere. Gjennom en rekke tiltak i regi av Senter for IKT i utdanningen ønsker vi å gi bedre tilgang til de digitale læringsressursene som finnes på nett, og dermed øke kompetansen hos både elever og de som underviser.

– Kan ikke detaljstyre skolene

– Men staten kommer ikke til å ha en mer aktiv rolle når det kommer til teknisk utstyr?

– Som sagt mener jeg at det er riktig at skoleeier selv tar ansvar for dette. Jeg mener det er viktig at de legger en plan for hvordan de vil oppnå de digitale læremålene, men vi kan ikke gå inn og detaljstyre hvordan de skal jobbe.

– Er det for få krav til skolene, til hvordan og med hva slags utstyr de skal gi elevene den nødvendige digitale kompetansen?

– Jeg har ikke tro på å pålegge skolene noen slike krav. Det ville ha vært veldig dårlig politikk hvis vi skulle gå inn og pålegge skoler å bruke bestemte typer datamaskiner eller andre verktøy. De må selv få velge hva som passer best i deres undervisningsopplegg.

Støtter dagens ordning

NRK har vært i kontakt med representanter fra samtlige partier som sitter i Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite. Alle partiene, med unntak av ett, støtter i hovedsak dagens ordning der kommunen og fylkeskommunen selv bestemmer hvordan skolemidlene fordeles, innenfor rammene av læreplanen.

Unntaket er Sosialistisk venstreparti (SV), som ønsker en ordning der ansvaret er delt mellom stat og kommune:

– SV mener dagens ordning er for dårlig. Vi ønsker en løsning der staten gjennom en innkjøpsordning tar ansvar for innkjøp av digitale læremidler og annen programvare, mens kommunene selv sørger for datamaskiner og annet teknisk utstyr, sier SVs utdanningspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.no.