Hopp til innhold

Tvang kalles frivillig i psykiatrien

Hver fjerde pasient som legges inn på en psykiatrisk avdeling med tvang, blir talt som ”frivillig” innlagt. Innleggelsen blir ikke registrert som tvang før etter ett døgn på sykehuset.

Hege Orefellen ble hentet av politiet mot sin vilje, men ikke tvangsinnlagt (bilde fra filmen).
Foto: Svein Bæren / NRK

En rapport fra SINTEF Helse viser at sykehuslegene opphever 24 prosent av de tvangsvedtakene som innleggende lege først har vurdert. En slik endring fra tvang til frivillig skjer når en sykehusspesialist, som oftest en psykiater i en overlegestilling, mener at pasienten likevel ikke oppfyller lovens krav til tvangsinnleggelse.

Tvangsvurdering

Psykiateren skal etter loven gjøre sin paragrafvurdering senest 24 timer etter at pasienten er kommet til sykehuset.

Når overlegen opphever det tvangsvedtaket som en kollega, gjerne en fastlege i kommunen, har fattet dagen i forveien, blir pasienten ut fra dagens ordning automatisk overført til frivillig psykisk helsevern. Ifølge tall fra SINTEF skjedde en slik endring ved 1.704 innleggelser i 2006.

Mange pasienter reiser hjem når tvangen oppheves, dagen etter at de er hentet av politi og brakt i håndjern til sykehus. I statistikken teller da denne pasienten som frivillig innlagt, selv om hun eller han utvilsomt har opplevd tvang på sin vei inn i psykiatrien.

Dagens registreringspraksis fører til at offentligheten ikke får vite om alle de tvangsinnleggelsene som faktisk skjer.

Overført til frivillig

I Brennpunkt forteller Hege Orefellen fra Akershus om en innleggelse som inngår i disse mørketallene. I strid med hennes vilje bestemte en lege å tvangsinnlegge henne. Legen ringte etter politiet, som brakte henne fra Folloklinikken på Ski til Blakstad i Asker. På Blakstad ble hun dagen etter vurdert av en sykehusspesialist, men denne overlegen mente at Hege ikke oppfylte kriteriene for tvungent psykisk helsevern.

Hege ble automatisk overført til frivillig psykisk helsevern. Til tross for en traumatisk tvangsinnleggelse og frihetsberøvelse i ett døgn, på et tidspunkt da hun ammet en syk baby hjemme, ble hun ikke registrert i statistikken for tvangsinnlagte.

Menneskerettigheter

I mai 2007 vant Hege en rettssak mot Aker universitetssykehus HF. Etter tvangsinnleggelsene anmeldte hun Folloklinikken for ulovlig frihetsberøvelse og krenkelser av privatliv og familieliv. Dommen slo fast at helsevesenet brøt menneskerettighetene i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Orefellen var doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo da hun ble tvangsinnlagt denne første gangen, i 2003. Hun måtte oppgi arbeidet som følge av traumer av tvangen. Hun gikk etter hvert inn i frivillig arbeid for å styrke menneskerettighetene i psykiatrien, begynte å studere juss og ferdigstiller disse studiene nå i år.

- Bør tvangsregistreres

Ifølge SINTEF og tall fra Norsk pasientregister innlegges to av tre til psykiatrisk behandling frivillig. I 2006 ble 36 prosent tatt inn til en psykiatrisk avdeling mot egen vilje, tvangshenvist av en primærlege. Av disse får én av fire tvangsvedtaket omgjort.

Det vil si at av alle innleggelser i psykiatrien er det om lag 10 prosent som blir gjort om fra tvang til frivillig, og som ikke fanges opp i tallene om tvangsbruk i psykiatrien.

Et doktorgradsarbeid ved Universitetet i Tromsø bekrefter omfanget. Psykiater Knut Ivar Iversen viser at blant 1057 tvangshenviste pasienter, opplevde 12 prosent av dem (130 pasienter) at vedtaket ble omgjort. Disse pasientene ble registrert som frivillig innlagte etter at de i ett døgn hadde vært inne på institusjon på tvang.

Hege Orefellen ble hentet av politiet, men ikke tvangsinnlagt.
Foto: Svein Bæren / NRK

- Selv om frihetsberøvelsen er forholdsvis kortvarig, fratas pasientene sin frihet. Det er et spørsmål om de prinsipielt heller burde høre hjemme i tvangsstatistikken. Etter mitt syn bør de det, skriver Iversen, som kombinerer forskning med klinisk legepraksis.

Flere henvises på tvang

Ifølge SINTEF blir det stadig flere som henvises på tvang fra en primærlege. Økningen har vært på omtrent 50 prosent i løpet av dette tiåret. Flere kilder som NRK Brennpunkt har kontaktet, tror det i dag henvises flere inn til psykiatrien med tvang enn noen gang. Det betyr trolig at også mørketallene trolig blir høyere.

Det har lenge vært kjent at det er store hull i datamaterialet om tvungent psykiske helsevern. SINTEF oppgir at de kan redegjøre for bare om lag to tredeler av all aktivitet. Årsaken til svikten er at myndighetene ikke har greid å etablere gode nok rapporteringssystemer. Et annet problem, som flere påpeker, er en mulig underrapportering av tvang fra sykehusenes side.

Se SINTEF-rapport: Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold i perioden 2001-2006. Sluttrapport 2008.

Se Brennpunkt-dokumentaren her Tvang i psykiatrien