Professorer søkte om patenter uten å melde fra til UiOs patentorgan

Flere professorer ved Det odontologiske fakultetet har søkt om patenter på sine oppfinnelser uten at de er registrert hos Universitetets organ for patentrettigheter. – Vi ser alvorlig på manglende innmelding til registeret i Inven2, sier Riksrevisjonen. – Vi har vært åpne om våre patenter, svarer professorene.

Odontologisk institutt

Brennpunkt har kartlagt patentvirksomheten til tre av professorene ved Det odontologiske fakultetet på Universitetet i Oslo.

Foto: NRK

Fra 1. januar 2003 ble Arbeidstakeroppfinnelsesloven gjort gjeldende for Universitetet i Oslo (UiO). Universitetet kunne med dette kreve rettighetene til en oppfinnelse gjort av en ansatt overført til seg (se faktaboks).

For å kunne vurdere UiOs rettigheter, ble det bestemt at alle oppfinnelser gjort etter 1. januar 2003 skriftlig må meldes inn til et eget selskap opprettet med dette formålet. Selskapet heter Inven2 AS (tidligere Birkeland Innovasjon AS).

Les også: – De vil ta patent på min forskning
Se: Brennpunkt-dokumentaren «Patentjegerne»

– Alvorlig

Ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth i Riksrevisjonen

Ekspedisjonssjef Per Anders Engeseth i Riksrevisjonen sier det er viktig å melde inn oppfinnelser, blant annet for å finne ut hvem som skal ha økonomisk utbytte.

Foto: NRK

Brennpunkt har kartlagt patentvirksomheten til tre av professorene ved Det odontologiske fakultetet på Universitetet i Oslo; forskningsdekan Ståle Petter Lyngstadaas, instituttleder Jan Eirik Ellingsen og fagsjef Håvard Jostein Haugen, fagsjef på Avdeling for biomaterialer.

De tre professorene står som oppfinnere på en rekke patentsøknader. Men ifølge Inven2 fantes mange av disse oppfinnelsene ikke i deres register da Brennpunkt undersøkte saken.

– Riksrevisjonen har blant annet som oppgave å påse at Staten får de inntektene de skal ha. Derfor ser vi alvorlig på at patenter ikke blir innmeldt til Universitetet i Oslo, sier ekspedisjonssjef Per A. Engeseth i Riksrevisjonen.

15 patentsøknader «finnes ikke»

Ståle Petter Lyngstadaas, Jan Eirik Ellingsen og Håvard Jostein Haugen

Ståle Petter Lyngstadaas, Jan Eirik Ellingsen og Håvard Jostein Haugen står som oppfinnere på en rekke patentsøknader.

Foto: UiO

Brennpunkts gjennomgang viser at professor Ståle Petter Lyngstadaas har stått som medoppfinner til hele 21 patentsøknader siden 2003, da Arbeidstakeroppfinnelsesloven ble innført på UiO.

Men da Brennpunkt la denne lista fram for Inven2, svarte Inven2 at de bare fant at 6 av patentsøknadene til Lyngstadaas var meldt inn til dem.

Svaret for de resterende 15 patentsøknadene var at de «finnes ikke» i Inven2 sitt register.

– I henhold til Arbeidstakeroppfinnelsesloven skal alle oppfinnelser meldes inn, slik at Universitetet kan vurdere hvorvidt dette er av økonomisk interesse for universitetet. Å unnlate å gjøre dette, ser vi alvorlig på, sier ekspedisjonssjef Engeseth.

Lyngstadaas og hans medoppfinnere har søkt om patent på oppfinnelsene gjennom private selskaper, hvor de i mange tilfeller selv er eiere eller aksjonærer.

– Levd mye på oppdragsforskning

Ståle Petter Lyngstadås

Professor Ståle Petter Lyngstadaas har stått som medoppfinner til hele 21 patentsøknader siden 2003.

Foto: NRK

Lyngstadaas sier til Brennpunkt at han ikke trengte å melde disse 15 patentsøknadene inn til Inven2, fordi oppfinnelsene skjedde før han ble ansatt på Odontologisk fakultet i 2001 – eller at oppfinnelsene skjedde utenfor arbeidstiden ved UiO under oppdrag han har fått godkjent av Universitetet.

– Vi har levd mye på oppdragsforskning og gjort fullbetalte oppdrag hvor industrien har betalt hele forskningsprosjektet og mere til. I slike samarbeidsavtaler har det i hvert fall frem til nå vært helt normalt at de som betaler oppdraget sitter på rettigheter til oppfinnelser, sier professor Lyngstadaas.

Brennpunkt har hatt en omfattende korrespondanse med Universitetet og Inven2 om disse forholdene. I et felles svar fra dem, sendt av rådgiver Mia Monsen Ragnøy ved Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering, skriver de følgende om Lyngstadaas sin forklaring:

«Alle ansatte ved universitetet skal melde inn oppfinnelser skriftlig, slik at UiO kan vurdere eventuelt eierskap til oppfinnelsen.»

«Rettighetspolitikken omfatter alle ansatte ved Universitetet i Oslo, uansett finansiering i det enkelte forskningsprosjekt.»

«Burde ha vært meldt inn»

Lyngstadaas sine kolleger, professor Ellingsen og professor Haugen, innrømmer på sin side at ikke alt ble meldt inn slik det burde.

5 av de 15 patentene som Lyngstadaas i strid med reglene ikke har meldt inn, har også instituttleder Ellingsen vært medoppfinner på.

«Disse fem patentsøknadene burde ha vært meldt inn til Inven2, det ble ikke gjort. Denne feilen er nå rettet opp og søknadene er meldt inn til Inven2», skriver Ellingsen til Brennpunkt, og opplyser at det skjedde 23. april i år.

Haugen var medoppfinner på 2 av de 15 patentsøknadene.

«Dei to patenta burde, i følgje UiOs regelverk fyrst ha vore rapportert inn til Inven2, det blei ikkje gjort. Denne feilen er no retta opp i, og dei to patenta er no rapportert inn til Inven2 23.04.2014», skriver fagsjef Haugen.

Roya Sabetrasekh

Se Brennpunkt-dokumentaren «Patentjegerne»

«Formelle feil»

De tre professorene skriver imidlertid seinere i en felles e-post til Brennpunkt at de hele tiden har «vært åpne overfor Universitetet i Oslo i forhold til våre patentsøknader». De viser til at de har gjort dette både muntlig og skriftlig, i form av e-poster og avtaler om oppdragsforskning.

Professorene mener derfor at det ikke er store forseelsen at patentsøknadene ikke er meldt inn skriftlig til Inven2:

«At det muligens foreligger formelle feil i form av noen få tilfeller hvor patentsøknader som Universitetet kjente til, og som Universitetet i Oslo ikke har noen økonomiske rettigheter til, ikke var meldt inn på formelt riktig vis, er forhold vi ser kan forsvare en liten notis eller ett mindre oppslag i medier som er spesielt rettet mot universitetsmiljøet.»

Brennpunkt har bedt universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe om et intervju angående patentproblemstillinger knyttet til Det odontologiske fakultetet.

Pål Barkvoll

Pål Barkvoll bekrefter at han kjente til noen av patentsøknadene.

Foto: NRK

Hun henviser til dekan Pål Barkvoll på Det odontologiske fakultetet. Barkvoll bekrefter til Brennpunkt at han kjente til noen av patentsøknadene og skriver følgende:

«Jeg, Pål Barkvoll, ble muntlig orientert om dette, i kraft av min stilling som instituttleder. Fakultetet kan imidlertid ikke finne skriftlig dokumentasjon på dette.»

«Forskernes eget ansvar»

Som bevis på deres åpenhet viser også Lyngstadaas, Ellingsen og Haugen til et møte de hadde i 2005 med tidligere administrerende direktør Frank Larsen i Birkeland Innovasjon (forløperen til Inven2). De mener at Larsen kan dokumentere overfor Brennpunkt at de har vært åpne om sine patentsøknader.

Frank Larsen bekrefter at han hadde et møte med de tre professorene den gang. Men ut over det får professorene lite støtte fra Larsen.

I en e-post skriver han at han «selvsagt ikke sitter på slik dokumentasjon privat», og viser til at det er Inven2 som sitter på oversikten over innmeldte patentsøknader. Larsen slår så fast at Brennpunkt allerede har fått den informasjonen fra Inven2.

«Vi var også påpasselig med å påpeke at det er forskernes eget ansvar å følge lover og de arbeidsavtaler som ble innført av UiO», skriver Larsen.

Plikt til å følge lover og regler

Riksrevisjonen påpeker også at regelverket må følges og at oppfinnelser skriftlig skal meldes inn til Inven2.

– Det er viktig å melde inn slike oppfinnelser for å ha åpenhet omkring dette. Men det er også viktig av kommersielle årsaker for å finne ut hvem som skal ha økonomisk utbytte av oppfinnelsene, slår ekspedisjonssjef Engeseth i Riksrevisjonen fast.

De tre professorene mener for øvrig at regelverket til UiO har vært uklart og «i en kontinuerlig endring» på dette området.

Dekan på Det odontologiske fakultetet, Pål Barkvoll, skriver til Brennpunkt at han har forståelse for at «regelverket oppfattes som uklart» av de ansatte. Likevel påpeker han at, uansett forvirring, så har de ansatte «en plikt til å forholde seg til gjeldende lover og regelverk».

Patent gjennom spansk selskap

En av patentsøknadene Brennpunkt har funnet, ble sendt inn av det spanske selskapet Numat Biomedical i 2008. Som oppfinnere står Lyngstadaas og Ellingsen, samt Monjo Cabrer og Christiane Petzold.

Til tross for at de alle var ansatt ved Det odontologiske fakultetet, ble ikke UiO nevnt med ett ord i patentsøknaden til Numat Biomedical SL.

Søknaden ble heller aldri meldt inn til Inven2, Universitetets eget organ for registrering og vurdering av patentsøknader.

Professor Ellingsen har som sitert ovenfor innrømmet bruddet på reglene i forhold til denne patentsøknaden. Monjo Cabrer – som i dag er professor ved et universitet i Spania – vil ikke svare på spørsmål om patentsøknaden.

Avviser Lyngstadaas sin forklaring

Professor Lyngstadaas skriver på sin side i en mail at de ikke trengte å søke patentet gjennom UiO, fordi forskningen ble finansiert og foregikk i Spania av Christiane Petzold, som den gang var doktorgradsstudent på Det odontologiske fakultetet.

Dette avvises imidlertid av Inven2 og Universitetets ledelse, så vel som av Det odontologiske fakultetet. I en e-post skriver fakultetets dekan Pål Barkvoll:

«Slik melding skal i prinsippet gis, uavhengig av hvor forskningen har foregått, og hvem som har finansiert den – all den tid de som er implisert er ansatt ved UiO. Her burde det strengt tatt blitt meldt, slik at Inven2 kunne få fastslått at de/Universitetet ikke hadde noen rettigheter. Slik melding ble ikke gitt i dette tilfelle.»