Med NAV i sikte

Kvinner som har fått påvist skader etter arbeid med kvikksølv får ikke yrkessykdomserstatning. Et samlet norsk medisinsk fagmiljø har undersøkt og påvist kvikksølvskader hos tannlegeassistenter, men juristene i NAV mener professorene og overlegene tar feil.

Tre tannlegeassistenter
Foto: NRK

”Det er ikke vitenskapelig dokumentert at kvikksølv gir kognitive skader (skader på det sentrale nervesystemet, red. anm.)”.

Dette skriver NAV i begrunnelsen, når de avslår disse sakene. Et samlet norsk fagmiljø reagerer sterkt.

Professor og overlege Bente E. Moen

- NAV tar feil. At kvikksølv gir kognitive skader har vi visst i hundrevis av år, sier professor og overlege Bente E. Moen.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Dette er jo direkte feil. At kvikksølv skader nervesystemet har vi visst i hundrevis av år.

NAV-ansatte bak lukkede dører

Det sier professor og spesialist i arbeidsmedisin ved Haukeland Universitetssykehus, Bente E. Moen.

Spesialistene NAV ikke tror på

Haukeland universitetssykehus er ett av seks fagmiljø, som alle har utredet og påvist kvikksølvskader hos tannlegeassistenter.

  • De andre er, St. Olavs Hospital i Trondheim
  • Sykehuset Telemark i Skien
  • Oslo universitetssykehus, Ullevål
  • Statens Arbeidsmiljøinstitutt i Oslo
  • Universitetssykehuset Nord Norge i Tromsø
Arbeidsmedisinske sentre i Norge

Det er seks arbeidsmedisinske sentre i Norge.

Foto: Tor Iversen / NRK

Alle disse fagmiljøene har undersøkt tidligere tannlegeassistenter og vurdert symptomene deres opp mot mengde kvikksølv de ble utsatt for. I tillegg har de gjennomført omfattende tester for å avsløre om symptomene er forenelig med kvikksølvskader.

Disse ble syke av kvikksølv

Samtlige fagmiljø har konkludert med at tannlegeassistenter ble skadet av jobben sin. Det var Arbeids- og inkluderingsdepartementet som i sin tid bestemte at disse fagmiljøene skulle undersøke tannlegeassistentene for kvikksølvskader, da de er landets fremste ekspertise på sykdommer og skader fra arbeidslivet.


Kort tids lykke

– Det var fantastisk og endelig bli trodd. Jeg var sikker på at nå ville saken løse seg.

Det sier Bjørgunn Isaksen. Hun startet å arbeide som tannlegeassistent i 1966, 16 år gammel. Hun ble syk etter få måneder, med hodepine, svimmelhet, hukommelsesvansker og etter hvert uforklarlige muskel og leddsmerter.

I 2007 konkluderte leger ved St. Olavs Hospital i Trondheim at hun er kvikksølvforgiftet etter jobben som tannlegeassistent.

– Jeg søkte NAV om å få godkjent sykdommen som yrkessykdom, og tenkte ikke at de skulle overprøve den medisinske ekspertisen, sier Isaksen.

Men hun fikk avslag fra NAV. Ingen av tannlegeassistentene har så langt fått medhold av NAV, trass i at de har fått påvist kvikksølvskader fra det medisinske fagmiljøet i Norge.

Avslag med faktafeil

Brennpunkt har lest en rekke av disse avslagene fra NAV. Juristene ved Yrkessykdomskontoret skriver i at det ikke er vitenskapelig bevist at kvikksølv gir kognitive skader.

– Dette er direkte feil.

overlege Anne Kristin Fell

- Kvikksølv skader sentralnervesystemet, sier overlege ved Sykehuset Telemark, Anne Kristin Fell.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Det sier professor og spesialist i arbeidsmedisin ved Haukeland Universitetssykehus, Bente E. Moen. Hun får støtte av overlege ved sykehuset Telemark, Anne Kristin Fell.

–Kvikksølv skader det sentrale nervesystemet og fører til kognitive skader. Det står i all litteratur om stoffet.

I 2005 målte NRK hvor store mengder kvikksølv som ble frigitt når tannlegeassistentene varmet opp kvikksølv. Det var 1000 mikrogram/m3, 50 ganger over dosene det er tillatt å arbeide i.

Trass i dette skriver NAV i sine avslag at dosene er for lave til å gi skader. Det er en oppfatning som også går igjen når kvinnene anker sakene inn for Trygderetten. Også her karakteriseres eksponeringen som lavgradig, og kvinnene taper sakene.

Kun NAV mener dette er lavt

-1 000 mikrogram/m3 er så høyt, at det ikke engang er tillatt å gjøre dyreforsøk med slike doser. Dersom dyrene blir utsatt for denne type doser over lengre tid, vil de kunne bli syke, og det vil derfor være vanskelig å få tillatelse til å gjennomføre et slikt forsøk. Det sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Per Schwarze. Han karakteriserer dosene som kjempehøye.

I følge Folkehelseinstituttets retningslinjer regnes nivåer på 1000 mikrogram/m3 å kunne gi helseeffekter når man utsettes for dette over tid.

I undersøkelser av arbeidere utsatt for doser på 50-100 mikrogram/m3 i lengre tid, har man funnet effekter på nervesystmet (blant annet skjelvinger) og skader på nyrene. I følge Folkehelseinstituttet, kan langvarig eksponering for denne dosen føre til alvorlige skader på sentralnervesystemet, og skader på nyrer og skjoldbruskkjertelen. En slik eksponering gir blant annet symptomer som skjelvinger, svekket muskelstyrke og depresjon.

I følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet kan også langtidseksponering for doser ned i 10 mikrogram/m3 gi skader på sentralnervesystemet.

En undersøkelse av 24 tannlegekontor i Oslo i 1973, viser at over halvparten av kontorene hadde kvikksølvnivå over 50 mikrogram/m3, et nivå som kan gi alvorlige skader på nervesystemet i følge Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Les undersøkelsen fra Oslo her: Tannklinikker i Oslo, kvikksølvmålinger

Enighet om retningslinjer

Retningslinjene fra Folkehelseinstituttet er i samsvar med WHO sine retningslinjer. NRK Brennpunkt har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet, WHO, FNs miljøprogram UNEP og Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF).

Alle disse instansene karakteriserer dosene tannlegeassistentene ble utsatt for som ekstremt høye. Ingen av disse faginstansene forstår hvordan NAV kan kalle dette lavgradig eksponering.

Hvor tar de det fra?

”Saksbehandlere i NAV kvantifiserer ikke på selvstendig grunnlag kvikksølveksponering hos tannhelsearbeidere. Vi er ikke kvalifisert til å foreta slike kvantifiseringer. Vi bruker altså begrepet ”lavgradig” fordi vi oppfatter det som en vanlig betegnelse på graden av eksponering tannhelsearbeidere har blitt utsatt for som yrkesgruppe.”

Hvem sier dette? Hilde Olsen? Dette svaret fikk vi via e-post fra informasjonsavdelingen i NAV, som forklaring på hvorfor de mener at tannlegeassistentene ble utsatt for lave doser kvikksølv.

Noen nærmere begrunnelse har NRK Brennpunkt ikke fått, trass i flere spørsmål der vi etterlyser faktagrunnlaget for denne oppfatningen.