Jorunn Skare Birkeland (53)

”Alle trodde jeg var lat, fordi jeg sov hele tiden. Hadde jeg fri kunne jeg sove en hel dag, ofte tenkte jeg bare på å få sove.”

Jorunn Birkeland
Foto: Privat

ARBEID

Jorunn Skare Birkeland arbeidet som tannlegeassistent fra 1979-2005, avbrutt av fødselspermisjoner med tre barn. De siste årene har hun vært sykemeldt og delvis uføretrygdet. Hun har omskolert seg, men var for syk til å klare den nye jobben.

I juni 2010 ble Birkeland fullt uføretrygdet.


Birkeland begynte å jobbe som tannlegeassistent da hun var 22 år. I et år jobbet hun daglig med kobberamalgam, som hun kokte på et 5,5 m2 stort rom uten ventilasjon eller utlufting. Vanlig kvikksølv var i bruk til hun sluttet i jobb.

Tannlegekontorene hun arbeidet ved hadde ikke ventilasjon, og det var ingen verne- eller beskyttelsestiltak.

SYKDOM

Etter kort tid i jobb blir Jorunn Skare Birkeland utmattet, hun blir kvalm og får voldsomme hodepiner.

Sykdomsbildet utvikler seg med magesår, magekatarr, diaré, vekttap, verk i hele kroppen, nummenhet i armer og bein, trykk i hodet, lysømfintlighet, depresjoner og irritabilitet.

Hukommelsen blir dårligere, hun får konsentrasjonsproblemer, smerter i kjeven og bak øynene, og synsforstyrrelser. Selv om Birkeland er utmattet får hun ikke sove ordentlig, hun får angst og er urolig i kroppen, får høyt stoffskifte og skjelvinger. Hun utvikler allergier og kronisk bihulebetennelse.

Jorunn Skare Birkeland blir til slutt så deprimert og fortvilet at hun blir innlagt på psykiatrisk institusjon. Hun får også hjelp ved Smerteklinikken ved Haukeland universitetssykehus, men sier til NRK Brennpunkt at de konkluderte med at hennes smerter var psykosomatisk.

UTREDNINGER OG NAV

Birkeland fremsetter krav overfor NAV om å få godkjent sin sykdom som yrkessykdom i november 2005.

I 2006 utredes hun ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus, som konkluderer med at hennes sykdom ikke er forenelig med kvikksølvforgiftning. De viser til at lette utslag på EEG-tester kan ha sammenheng med medikamentbruk, mens ingen av hennes andre symptomer kan forklares som resultat av kvikksølveksponering.

NAV avslår Birkelands krav om å få godkjent sykdommen som yrkessykdom, og saken blir anket til Trygderetten. Fagforbundet har hjulpet Birkeland i hele denne prosessen.

I slutten av mai 2010, fire og et halvt år etter at hun søkte NAV første gang, kommer det endelige avslaget fra Trygderetten.Retten har kommet til følgende avgjørelse:

”Retten vil bemerke at det ligger i den medisinske forskningens natur at det aldri vil være mulig å motbevise at enkelte kan få skader etter lavgradig eksponering for et stoff som har kjente skadevirkninger i høyere konsentrasjoner. Slik retten oppfatter rapporten, må det anses som en svak hypotese at lavgradig kvikksølveksponering i tannhelsetjenesten kan føre til sykdom. Retten oppfatter den medisinske og vitenskapelige situasjon slik at kvikksølvskade hos tannhelsepersonell som utgangspunkt ikke vil kunne godkjennes som yrkessykdom med mindre det er dokumentert svært dårlige arbeidsmiljøforhold med klar overskridelse av administrativ norm gjennom lang tid.”

”Selv om det ikke kan utelukkes at den påvirkning Birkeland har vært utsatt for i yrket kan ha påført hennes uspesifikke plager, er dette etter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig til å anse vilkåret i folketrygdlovens § 13-4 bokstav a oppfylt. Retten finner ikke grunnlag for å sette overlege Sundals vurdering til side. Med denne lagt til grunn er det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at Birkelands sykdomsbilde er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle.”

Birkeland har nå vært til ny utredning ved St. Olavs hospital i Trondheim, og venter nå på rapporten derfra.