Foreldrene endret helsevesenet

Da sønnen Benjamin (22) døde på sykehuset etter en kneoperasjon tok foreldrene Håkon og Unni Tobiassen Lie affære mot det norske helsevesenet. I løpet av to års intens kamp har de klart å få til store endringer i pårørendes rettigheter.

Benjamin Lie i sykesenga etter operasjonen

Benjamin Lie i sykesenga etter kneoperasjonen. Morgenen etter ble han funnet død. Helseforetaket Vestre Viken fikk en halv million kroner i bot etter dødsfallet.

Foto: Unni Tobiassen Lie (Privat) / NRK

Benjamin Lie var en sterk og aktiv mann, odelsgutt på gård og aktiv motocrossfører. Og det var under et hopp med motorsykkelen mens han kjørte motocross at han landet forkjært og skadet kneet. Smertene var store, så Benjamin ble kjørt til Ringerike sykehus. Der ble det klart at kneet måtte opereres.

Ble funnet død

Men det som skulle vært en relativt ukomplisert operasjon endte fatalt. Etter operasjonen ble Benjamin liggende på sykehuset med store smerter.

Han fikk store doser med en morfinlignende smertestillende medisin. Om morgenen dagen etter operasjonen ble Benjamin funnet død i sykehussengen.

Foreldrene ble fortalt at en blodpropp sannsynligvis var dødsårsaken.

Men da politiet etterforsket saken, konkluderte de med at Benjamins død skyldtes kombinasjonen av mye smertestillende medisin og manglende tilsyn fra sykehusets personale. Eieren av Ringerike sykehus, Vestre Viken helseforetak, ble idømt en bot på en halv million kroner.

Fant feil i forklaringene

Det var Benjamins foreldre, Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie, som sørget for at det i det hele tatt ble satt i verk en politietterforskning.

Godt hjulpet av helsepersonell i nærmeste familie nektet de å godta beskjeden de fikk fra Ringerike sykehus om at Benjamin døde av en blodpropp.

– Vi klarte å mase oss til innsyn i mesteparten av Helsetilsynets dokumenter i saken – et innsyn vi i utgangspunktet ikke har rett på. For foreldre til en pasient blir ikke regnet som part i saken ved uventet død på sykehus. Dermed har vi heller ikke partsinnsyn hos Helsetilsynet, sier Unni Tobiassen Lie.

I sakens dokumenter avdekket familien en rekke motstridende opplysninger og feil i sykehusets forklaring om hvorfor Benjamin døde.

Innsyn førte til politietterforskning

– Uten dokumentinnsynet hadde saken helt sikkert stanset hos fylkeslegen i Buskerud, som anbefalte at saken ikke skulle etterforskes av politiet. I stedet ble den etterforsket og skylden ble plassert, sier hun.

Bent Høie (H)

Bent Høie mener de pårørende har gjort mer for sine rettigheter enn politikerne har klart å gjøre på ti år.

Foto: Stortinget

Benjamins foreldre engasjerte seg ikke bare i sønnens sak, men tok initiativet til en pårørendegruppe for å sikre pårørendes rettigheter i lignende saker. Gjennom gruppen har de klart å endre norsk politikk på vesentlige områder.

Endret politikk

Lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høie fra Høyre, er full av lovord om foreldrenes innsats.

– Innsatsen til Unni Tobiassen Lie, Håkon Lie og de andre pårørende har gjort mer for å endre pårørendes rettigheter, enn det vi politikere har klart å gjøre på ti år, sier han. – Gjennom sitt engasjement har de klart å bevege hele det politiske miljøet i forhold til pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet i Norge.

Høye nevner tre områder der innsatsen har båret frukter:

  • De foreslo overfor Stortinget at det burde opprettes en uavhengig havarikommisjon som rykker ut når uventede dødsfall skjer på sykehusene. Det tvang regjeringen til å opprette i alle fall en utrykningsgruppe under Helsetilsynet – et skritt på veien.
  • De klarte å stoppe en innstramming i regelverket til Helsetilsynet som faktisk ville gjort det enda vanskeligere for pårørende å få innsyn i dokumentene ved uventede dødsfall på sykehus.
  • Og de bidro sterkt til at Helseministeren satte ned et utvalg for å gå gjennom pårørendes rettigheter ved slike dødsfall.

Innsyn for pårørende

Dette utvalget leverte sin rapport i forrige uke. Der anbefaler de at pårørende nå skal få utvidede innsynsrettigheter – såkalt ”tilnærmet partsinnsyn” – når noen av deres nærmeste dør på sykehus.

Et enstemmig utvalg mener også at de bør få uttalerett, mens et flertall mener de også skal få klagerett i slike saker.

Men forslaget har også klare begrensninger, og Unni Tobiassen Lie er ikke fornøyd.

Ikke godt nok

Unni Tobiassen Lie

Pårørende Unni Tobiassen Lie er ikke fornøyd med innsynsretten for pårørende.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi trenger fullt partsinnsyn – ikke bare ”partslignende innsyn”. Dette er helt vesentlig for de pårørende og det bør jo være vesentlig for helsemyndighetene også. For de pårørende kan bidra til å kvalitetssikre saksbehandlingen – det viser jo saken vår, sier hun.

Tobiassen Lie er også misfornøyd med at pårørende bare skal sikres innsyn i de lokale helsetilsynene, og ikke hos Statens helsetilsyn sentralt.

– De alvorligste sakene blir jo på et tidspunkt oversendt Helsetilsynet sentralt, så innsynet må gjelde der også, mener hun.

– Trolig store mørketall

Gro Mår er bistandsadvokat for Håkon og Unni Tobiassen Lie. Hun mener saken kom skjevt ut fra første stund da en lege ved Ringerike sykehus ringte til politiet og fortalte at Benjamin høyst sannsynlig døde av blodpropp.

— Slik jeg ser saken, mener jeg det er lite sannsynlig at politiet hadde igangsatt etterforskning av Benjamins dødsfall hvis ikke mine klienter hadde familie med sykepleiefaglig bakgrunn. Ut i fra dette, mener jeg det er grunn til å tro at det er store mørketall når politiet i mange av disse sakene ikke finner ut av hva pasienten faktisk døde av. Det som er viktig etter et unaturlig dødsfall er umiddelbar sikring av bevis, og vitneavhør av helsepersonell så raskt som mulig, sier Mår.

Liten rettssikkerhet

Gro Mår har fulgt foreldrene i halvannet år, og mener at i denne type saker har pårørende svært liten rettssikkerhet slik systemet er lagt opp i dag. De pårørende har ikke partsrettigheter i tilsynssaker i Helsetilsynet, og har ingen muligheter for å kontrollere at saksbehandlingen er forsvarlig. De har heller ingen mulighet for å overprøve Statens helsetilsyn sine avgjørelser.

I likhet med Benjamins foreldre er Gro Mår lite fornøyd med forslaget fra utvalget som skulle vurdere pårørendes rettigheter i tilsynssaker.

— Forslagene som utvalget har kommet med, er et spill for galleriet. De innebærer ingen reell styrking av rettssikkerheten i de alvorlige tilsynssakene, sier hun.

Ikke avsluttet

Selv om Vestre Viken helseforetak har vedtatt boten de fikk i forbindelse med Benjamin Lies død, er saken ennå ikke avsluttet.

To av de sykehusansatte som var med på behandlingen av Benjamin, en lege og en sykepleier, er under gransking for deres rolle i saken. Helsetilsynet skal avgjøre om de skal tildeles noen reaksjoner.

Ingen i ledelsen på Ringerike sykehus har til nå fått varsel om reaksjon i saken.