Bertha Regine Serigstad (70)

”Jeg har fått avslag i Trygderetten, men gir meg ikke. Fagforbundet bistår meg, og vi går videre med denne saken.”

Bertha Regine Serigstad
Foto: Privat

ARBEID

Bertha Regine Serigstad arbeidet som tannlegeassistent fra 1958-1960, og fra 1968-1981.

Hun begynte som i jobben som 18-åring, og kokte kobberamalgam på en skoletannklinikk uten ventilasjon. Serigstad hadde ikke noe beskyttelsesutstyr, som for eksempel hansker når hun knadde kvikksølv rett i hånden eller munnbind for å beskytte seg mot den giftige dampen.

SYKDOM

Etter kort tid i jobb som tannlegeassistent blir Serigstad dårlig, hun får hodepine, søvnproblemer, føler seg uvel, blir utmattet og får dårligere hukommelse.

Sykdomsbildet utvikler seg med ekstreme hukommelsesproblemer, konsentrasjonsproblemer, depresjon, angst, influensalignende symptomer uten at hun har influensa, prikking og stikking i armer og ben, allergier, pusteproblemer, utslett, mageproblemer og konsentrasjonsproblemer, og voldsomme smerter i hele kroppen.

Hun går nå på så sterke medisiner at hun har mistet sertifikatet.

UTREDNINGER OG NAV

Berta Regine Serigstad har vært til utallige leger med sin sykdom, sist til utredning ved yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.
Her konkluderer de med at eksponeringen Serigstad har vært utsatt for har vært "høygradig og betydelig".

Videre skriver de at det er sannsynlighetsovervekt for at Serigstads symptomer og symptomutvikling skyldes eksponering for kvikksølvdamp fra oppvarming av kobberamalgam.

Krav om å få sykdommen godkjent som yrkessykdom sendes Bertha Regine Serigstads lokale NAV-kontor i Rogaland, som innstiller på godkjenning av yrkessykdom.

Når et lokalt kontor behandler godkjenning av en yrkessykdom, må saken likevel videre i NAV-systemet før et endelig ja kan gis. Saken blir derfor oversendt NAVs yrkessykdomskontor med innstilling om godkjenning. Yrkesskdomskontoret avslår likevel kravet fra Serigstad.

Hun påklager vedtaket flere ganger uten å nå frem med sine synspunkter, og saken blir deretter anket til Trygderetten.

Trygderetten konkluderer slik:

"I større perspektiv legger retten likevel til grunn at ingen tannlegeassistenter er blitt eksponert i en slik grad at det har vært fare for alvorlig akutt forgiftning. Slik retten oppfatter faglitteraturen, er det ikke klarlagt om arbeid som tannlegeassistent, under de arbeidsforhold som har eksistert i Norge og sammenlignbare land, er forbundet med økt sykdomsforekomst, deriblant psykiske plager og kognitiv dysfunksjon.

I denne aktuelle saken har overlege Endre Sundal ved Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus avgitt spesialisterklæring. Det fremgår at resultatet av nevropsykologisk testing var forenlig med "kronisk diffus encefalopati". Sundal anfører at det ikke foreligger faglig dokumentasjon for at slikt mønster er en vanlig følge av kvikksølveksponering, men konkluderer likevel med at det er sannsynlighetsovervekt for at Serigstads symptomer og symptomutvikling skyldes eksponering for kvikksølvdamp fra oppvarming av kobberamalgam. Han har ikke begrunnet denne tilsynelatende motsetningen nærmere, og slik retten oppfatter det, er han i tvil om sin egen konklusjon. Blant annet skriver han:

Til tross for at der er noen uspesifikke lette forandringer ved cerebral MR undersøkelse som ikke helt kan utelukkes å ha en vaskulær årsak, vurderes det slik i denne saken at det er sannsynlighetsovervekt for at Serigstads symptomer og symptomutvikling som startet relativt tidlig, har sammenheng med tidligere høygradig eksponering for kvikksølvdamp fra oppvarming av kobberamalgam. De nevropsykologiske testresultatene knyttes først og fremst opp mot dette.

Slik retten forstår dette avsnittet legger Sundal avgjørende vekt på de nevropsykologiske testresultatene. En mer omfattende tolkning og beskrivelse av resultatene er også vedlagt erklæringen. Retten legger til grunn at denne er utformet av psykologspesialisten som utførte testen. Sammenfatningsvis er resultatene beskrevet som "forenlige med diffus encefalopati". Under beskrivelsen av enkeltresultater heter det blant annet: "På en test på visuell gjenkjennings-hukommelse (TOMM) var prestasjonen bra."

Retten legger etter dette til grunn at Serigstads nevropsykologiske testresultat kan ha en rekke forskjellige årsaker, deriblant skadelig påvirkning av nevrotoksiske stoffer, men at det ikke er kjent at kvikksølveksponering kan gi slike skader, selv om det ikke kan utelukkes.

Videre legger retten til grunn at Serigstad hadde normal visuell hukommelse. Som referert ovenfor, var dette det eneste funnet som i henhold til Hilt-rapporten muligens hadde sammenheng med kvikksølveksponering. I lys av at det ikke er kjent at de forandringer som er påvist, kan forårsakes av kvikksølv, samtidig som den eneste sammenhengen som antydes i forskningsresultater, ikke foreligger hos Serigstad, finner retten at det ikke er tilstrekkelige holdepunkter for Sundals konklusjon.

Retten er dermed kommet til at Bertha Regine Serigstads kognitive problemer ikke er karakteristiske og i samsvar med det kvikksølveksponering kan fremkalle. "