- Plyndring av okkupert land

– Man kan fremføre et resonnement om at uttak av så vel fisk som fosfat fra Vest-Sahara, kommer i strid med Genevekonvensjonens bestemmelser mot plyndring av okkuperte land.

Hans Morten Haugen
Foto: Diakonhjemmets Høgskole

Dette sier førteamanuensis Hans Morten Haugen ved Diakonhjemmets høgskole (bildet).

Han publiserte i desember 2008 en artikkel i tidsskriftet Internasjonal Politikk, der han redegjør for Vest-Saharas juridiske status og går inn på de tre store konfliktområdene når det gjelder ressursutnyttelse, nemlig fiskeriene, fosfatgruvene og den potensielle olje- og gassvirksomheten.

Les artikkelen her: Eksempelet Vest-Sahara

Sist vinter argumenterte han for at EUs fiskeriavtale med Marokko burde reforhandles eller sies opp, ettersom Marokko i denne avtalen forhandler bort ressurser som de ikke har råderett over uten at dette skjer i samsvar med interessene til folket som hører til det okkuperte området.

– Det hadde de ikke anledning til, slik jeg ser det, sier Haugen, som er statsviter.

I artikkelen skriver han at «Det EU har gjort, er å inngå en avtale som også gjelder et område hvor Marokko ikke har noen juridisk kompetanse til å inngå avtaler som gjelder for dette territoriet.»

Haugen utdyper overfor NRK:

– Folkeretten hindrer ikke økonomisk virksomhet i et ikke-selvstyrt område som Vest-Sahara. Slik virksomhet må imidlertid skje i samsvar med ønskene til folket i det ikke-selvstyrte omådet, og med det formål å fremme deres økonomiske og politiske utvikling. Dette er ikke tilfellet i Vest-Sahara: Det er okkupasjonsmakten Marokko som utvinner ressurser; militære ledere har sentrale posisjoner i utvinningsindustrien; og saharawienes interesser ignoreres.

I Vest-Sahara er det Spania som formelt er ansvarlig for administrasjonen i henhold til FN-paktens kap XI. Det faktum at Spania ikke oppfyller dette ansvaret, gjør Vest-Sahara ekstra sårbart, også siden Marokko finansierer okkupasjonen gjennom inntektene fra ressursutvinningen.

– Det er bare en stat i verden som offisielt har sagt nei til FNs plan for selvbestemmelse for Vest-Sahara, nemlig Marokko. Denne planen ble fremmet av James Baker III og gitt enstemmig tilslutning i Sikkerhetsresolusjon 1495, sier Haugen.

Hemmelig og krass utredning

Det meget få visste, var at våren 2009 jobbet en gruppe jurister med det samme spørsmålet på oppdrag fra EU-parlamentet. De avgav sin innstilling på sommeren, men konklusjonene deres forble hemmelige helt til slutten av februar i år, hvor saken plutselig kom frem i en debatt i parlamentet.

I følge Sveriges Radio – Ekot, skal konklusjonen til ekspertgruppen ha vært at avtalen strider mot internasjonal rett og må sies opp. Deretter må det forhandles en ny avtale som er i overenstemmelse med internasjonal rett.

– Ulovlig, mener Polisario

Frigjøringsbevegelsen Polisario i Vest-Sahara har hele tiden betraktet den norske handelen med fiskeolje som brudd på folkeretten.
NRK Brennpunkt snakket i 2005 med Polisarios FN-koordinator, Mhamed Khadad.

– Det er ulovlig og uetisk. Det er ikke i tråd med den tradisjonsrike posisjonen Norge har hatt som et land som forsvarer menneskerettigheter og internasjonal rett, sa han den gangen.