NRK søker unge, samiske artister til ny TV-serie

Drømmer du som ung, samisk artist og musiker å slå igjennom nasjonalt med musikken din? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Hove Amfiscenen Mac Miller avstand 2013

Ønsker du å trekke tusenvis av publikummere på konsert med musikken din?

Foto: Kim Erlandsen

Loga davvisámegillii

Lågå julevsábmáj

Lohkh åarjelsaemiengielesne

NRK er opptatt av å fortelle gode historier fra hele Sápmi. Nå er det på tide å rette søkelyset mot de mange unge, samiske musikk-talentene der ute.

Det skal vi gjøre ved å lage en dokumentar-serie hvor vi følger unge, samiske artister på deres vei mot en musikalsk karriere.

Vi ønsker å vise det norske og samiske publikummet hva du som artist og musiker drømmer om, hva musikk betyr for deg og hvordan du arbeider for å nå dine musikalske mål.

Det er ikke et krav at du allerede er en etablert musiker og artist. Det viktigste er at du lager og/eller fremfører musikk, og drømmer om å oppnå noe med musikken din.

Serien er en del av NRKs samiske musikk-satsning NRK URBI.

Er du den vi ser etter?

Fristen var søndag 10. mars, så nå er det ikke lenger mulig å melde seg på.

Loga davvisámegillii:

NRK ohcá nuorra, sámi artisttaid ođđa TV-ráidui

Don, nuorra sámi artista ja musihkkár, leago dus hállu dovddusin šaddat riikkaviidosaččat iežat musihkain? Jos nivkkuhat, de áinnas háliidat duinna oažžut oktavuođa.

NRK háliida muitalit buriid muitalusaid miehtá Sámi. Dál leage áigi loktet ovdan daid olu nuorra sámi musihkkataleanttaid, mat leat veahá gosge.

Dan dahkat dokumentára-ráiddu bokte. Mii čuovvut nuorra, sámi artisttaid bálgá musihkkakarrieara guvlui.

Vi ønsker å vise det norske og samiske publikummet hva du som artist og musiker drømmer om, hva musikk betyr for deg og hvordan du arbeider for å nå dine musikalske mål.

Mii háliidat čájehit sihke dáža ja sámi publihkkii dan maid don artistan ja musihkkárin háliidivččet ovddidit, maid musihkka mearkkaša dutnje ja mo don barggat juksat musihkalaš mihtuidat.

Ii leat mihkkege gáibádusaid ahte galggat leat sajáiduvvan musihkkárin ja artistan. Deháleamos lea ahte don ráhkadat ja/dahje ovdanbuvttát musihka, ja ahte dus lea duohta hállu olahit juoidá musihkainat.

Ráidu lea oassin NRK sámi musihkkafálaldagas NRK Urbi.

Don dat dáiddát dat, gean mii leat ohcamin?

Áigemearri lei sotnabeaivvi njukčamánu 10. beaivvi, nu ahte dál ii leat šat vejolaš dieđihit.

Lågå julevsábmáj:

NRK åhtså nuorra sáme artistajt ådå TV-rájdduj

Le gus dujna niehko nuorra sáme artisstan ja musihkkárin sjaddat ietjat musihkajn? Jus nav, de sihtap dujna aktijvuodav.

NRK sihtá buorre subttsasijt ålles Sámes. Ja muddo l dal daj moadda nuorra musihkatjehpudagájda tjalmostit.

Dasi tjalmostip duodastahttem-rájdov dahkat gånnå nuorra sáme artistajt musihkagæjno tjadá tjuovvop.

Sihtap álmmugij vuosedit mij la duv niehko artisstan ja musihkkárin, mij musihkka dunji merkaj, ja gåktu dån barga musihkaulmijt jåvsåtjit.

Ij la gájbbádus dån la musihkkárin ja artisstan juo virgádam. Ájnnasamos le dån musihkav buvtada ja/jali musihkav åvddånbuvtá, ja niehko l duijna juojddá musihkajn dahkat.

Rájddo la oasse NRKa sámemusihka vuorodibme NRK URBI.

Le gus dån gev åhtsåp?

Ájggemierre l sådnåbiejve, vuoratjismáno 10. biejve.

Lohkh åarjelsaemiengielesne

NRK noere saemien artisth orre TV-raajrose åhtsa.

Jis datne noere saemien artiste niekediminie dov musihke edtja nasjovnalen mearan lokngenidh? Dellie sijhtebe datneste govledh.

NRK sæjhta buerie soptsesh apbe saepmeste soptsestidh. Dan aejkien dah noere saemien musihke-talenth edtja åadtjodh vååjnese båetedh.

Vaajtelibie dovne nøørjen jih saemien goltelejjide vuesiehtidh man bijre datne goh artiste jih musihkere nïekedeminie, mij lea musihke dutnjan jih guktie barkh dov åssjoen vaajtelh musihkine jaksedh .

Ij leah daerpies datne joe artiste jallh musihkere lea. Vihkelommes lea datne darjoeh jih/jallh musihkem spielh. TV-raajroe lea akte dejstie NRKen saemien musihken barkoesuerkie NRK URBI.

Aejkiemierie aejlegen njoktjen låhkeden. biejjien.