بازیگر نقش جیمز باند فوت کرده هست

Roger Moore på dari

مترجم و صدا: حسین کاظمی

راجر مور از دنیا رفت. او نقش جیمز باند را در ۱۲ سال بازی میکرد. راجر مور در سن ۹۰ سالگی در گذشت

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no