‌یک پلایشگاه جدید نفتی که ۲۲ هزار تون وزن دارد، در هاگوسوند تکمیل خواهد شد

Aibel plattform på arabisk

جوهان سوردروپ پلایشگاه حفاری جدیدی هست که در هاگوسوند تکمیل خواهد شد، این پلات فورم ۱۴۷ میتر ارتفاع و ۲۲ هزار تون وزن دارد.

مترجم و صدا: حسین کاظمی

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no