پدر مادر کلانها در برابر آزار و اذیت ایستاد میشوند

Mot mobbing på dari


پدر و مادر کلانها به کودکستان‌ها و مکاتب میروند تا با کودکان بازی کنند. این کار آنها باعث میشود که کودکان کمتر مورد آزار و اذیت قرار بگیرند

مترجم و صدا: حسین کاظمی

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no