دولت محکوم به نقض حقوق بشر شده است 19.05.2020

Leila Bayat er lykkelig over at mange års kamp er slutt. Hun ble sendt ut av landet og pisket i Iran. I en unik dom er den norske staten dømt for brudd på torturbestemmelsene.
لیلا بیات از اینکه سال‌ها مبارزه به پایان رسیده است، خوشحال است. او به خارج از کشور فرستاده شد و در ایران شلاق خورد. در یک حکم متفاوت دولت ناروی برای نقض مقررات شکنجه محکوم شده است.

گواهی کرونا تا تابستان امسال ارائه می شود 05.05.2021

مرکز کنترل ملی ورود کشور 02.05.2021

دولت در حال افزایش فاصله ما بین واکسن‌ها است 30.01.2021