اولین ۵گ در ناروی

Har det blitt vanskelig å være innvandrer i Norge det siste året? Den arabiske foreningen i Drammen mener pandemien har ført til mer rasisme. 
آیا مهاجر بودن در ناروی در یک سال گذشته دشوار تر شده است؟ انجمن اعراب در درامن معتقد است که همه گیری کرونا منجر به نژادپرستی بیشتر شده است.

آنها مهتقدند که آنها در معرض نژادپرستی کرونا قرار میگیرند! 29.12.2020

2021 vil bli et år med større økonomiske forskjeller enn hva vi er vant til her i landet. Enkelte er i jobb og nyter godt av nullrente. Andre har mistet jobben eller er permitterte. 
سال ۲۰۲۱ سالی با تفاوت‌های اقتصادی بیشتری از آنچه در این کشور به آن عادت کرده ایم خواهد بود. برخی‌ به کار خود ادامه میدهند و از نرخ بهره صفر سود میبرند. برخی‌ دیگر کار خود را از دست داده ا‌ند یا از کار خود بر کنار شده ا‌ند.

سال مالی ۲۰۲۱ به این ترتیب خواهد بود: 02.01.2021

Regjeringen anbefaler skjerpede tiltak på grunn av økt smitte, og vil blant annet ha skjenkestopp og strengere regler for private sammenkomster- og arrangementer. Tiltakene vil i første omgang gjelde i 14 dager fra og med 4. januar til og med 18. januar. 
دولت به دلیل افزایش آمار عفونت اقدامات شدیدتری را توصیه می‌کند و از جمله این موارد، سرو مشروبات الکلی در سرتاسر کشور منع میشود، و قوانین سختگیرانه تری برای اجتماعات و رویدادهای خصوصی تعلیق می‌گیرد، این اقدامات در ابتدا به مدت ۱۴ روز از ۴ ژانویه تا ۱۸ ژانویه اعمال می شود.

دولت اقدامات سختگیرانه کرونا را معرفی‌ کرده است 03.01.2021