یک کودک در جنگ!

هست بانا الابد هشت ساله سوریه‌ای ‌یک کتاب درباره اینکه کودک جنگ بودن چگونه هست نوشته

مترجم و صدا: حسین کاظمی

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no