دانش‌آموزان ایستوانگر در راه سفر به سانس

Elever fra Stavanger på tur til Sandnes på dari

آموزان سانس دربارهٔ ایستاوانگر چی‌ میدانند؟ آنها قرار هست با شهر همسایه خود بیشتر آشنا شوند دانش

مترجم و صدا: حسین کاظمی

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no