دست ندادن به زنان باعث شد تا کار خود را از دست بدهد