هفتم

Oslo kommune skal gjøre det enklere for barn å få svømmeopplæring. Svømmeopplæringen er gratis og gjelder barn i grunnskolen, og skal skje ute i Oslofjorden. Målet er å hindre antall drukningsulykker, men det handler også om lek og mestring. 
شاروالی اسلو دریافت آموزش آب بازی را برای اطفال آسان تر می کند. کورس‌های آب بازی رایگان است و برای کودکان که به مکتب ابتدایی میروند اعمال می شود و در آب دره‌های اسلو برگزار می شود. هدف جلوگیری از تعداد حوادث غرق شدگی است، اما همچنین در مورد بازی و تسلط نیز می‌باشد.

آموزش آب بازی رایگان 05.11.2020

På Valle Hovin i Oslo lager de en informasjonskampanje om covid-19, bestående av unge både foran og bak kameraet. 
در وال هوین در اسلو ، آنها در حال درست کردن یک کمپین معلوماتی دربارهٔ ویروس کرونا با جوانانی در جلو و پشت کامرا هستند

یک کمپین معلوماتی دربارهٔ ویروس کرونا درست میکنند 05.11.2020

En uforholdsmessig stor andel av dem som er lagt inn på sykehus med korona har et annet fødeland enn Norge. Helsedirektør Guldvog sier det må gjøres mer for å nå fram til minoritetsgrupper. 
بخش بسیار زیادی از آنهایی که در شفاخانه‌ها برای کرونا بستری هستند در یک کشور دیگر از ناروی به دنیا آمده ا‌ند. گولدوگ مسئول بهداشت و صحت می گوید برای دستیابی به گروه‌های اقلیت باید کارهای بیشتری انجام شود

مهاجران بیش از حد در میان افراد مبتلا به عفونت دیده می شوند 03.11.2020