خشونت در مکاتب

Hastemøte om skolevold på dari

تهدید‌ و خشونت ‌یک مشکل در حال افزایش در مکاتب میباشند. حالا میخواهند اقداماتی در این مورد انجام دهند.

.مترجم و صدا: حسین کاظمی

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no