زنان جوان بیشتری به شکار میروند

Flere unge kvinner på jakt på dari

زنان جوان بیشتری به شکار میروند تعدد بیشتری از زنان تست شکار را دریافت میکنند و به شکار میرونند. در اینجا شما د نفر از آنها را ملاقات می‌کنید

مترجم و صدا: حسین کاظمی

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no