باشاندگان جدید در تالار شهر اسلو

Nye statsborgere i Oslo Rådhus på dari

۲،۳ بار در سال ‌یک جشن رسمی‌ برای باشندگان جدید در اسلو و اکرشوس برگزار میشود

مترجم و صدا: حسین کاظمی

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no