آنها با کسانی‌ که هم سن آنها هستند به مکتب میروند

مهاجران معلومات دربارهٔ ویروس کرونا را کم متوجه میشوند 24.03.2020

بسیاری از افراد با وجود خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا اما باز هم باید به کار بروند

یک میلیون و شیش صد هزار نفر در گروه‌های خطر قرار دارند