تعداد کمتری هر روزه در ناروی ازدواج میکنند. چرا اینطور هست؟