هر روز مدت زمان بستری شدن در شفاخانه برای مادران و نوزادان پس از تولد نوزاد کمتر میشود