آمدن کمترین تعداد پناهجو به ناروی برای بار دیگر از سال ۱۹۹۵