NRK Meny
Normal

این مهم هست که شنا کردن بتوانید

Svømmekurs på dari

شنا کردن به این معنا هست که شما میتوانید ‌یک زندگی‌ را نجات دهید. در بسیاری از شهر‌های ناروی همانند ایستین شهرپناهندگان به کورس‌های شنا میروند

مترجم و صدا: حسین کاظمی

معلومات بيشتر در مورد ناروى به زبان درى

nnorge@nrk.no