شورای شهر اسلو معتقد هست که دانش زبان نروژی کسانی‌ که در کودکستان‌ها و مکاتب کار میکنند خیلی‌ بد هست

Norsk i barnehage på dari