کودکانی که به کودکستان‌ها میروند قرار هست که به کورس‌های آب بازی بروند

Barnehage svømming på dari