تعداد کمی‌ از دختران تکنولوژی را انتخاب میکنند

هیچ تعطیلات خارجی در این تابستان نیست 15.05.2020

امتحانات درایوری حالا دوباره شروع میشوند 13.05.2020

واکسن کرونا حالا با سرعت زیادی ساخته میشود