تعداد کمی‌ از دختران تکنولوژی را انتخاب میکنند

راجا: باید بررسی شود که آیا مهاجران باید در صف واکسن اولویت بندی شوند یا خیر 09.05.2021

گواهی کرونا تا تابستان امسال ارائه می شود 05.05.2021

مرکز کنترل ملی ورود کشور 02.05.2021