دولت توزیع واکسن را تغییر میدهد 02.03.2021

انستیتوی ملی صحت و بهداشت عمومی واکسن زدن کودکان را ارزیابی می کند 01.04.2021

مسئولین از اینکه در هتل‌های قرنطینه بی‌ رو بار شود میترسند 02.04.2021

Til uken starter massevaksineringen. Norge får dobbelt så mange doser, 150 960. Men vaksineringen er foreløpig ikke nok til å lette tiltakene.

ناروی هفته آینده ۱۵۰۹۶۰ دوز واکسن فایزر دریافت می کند 04.04.2021