زیاد شستن دست‌ها باعث زخم در دستان میشود 19.05.2020

Mange barn har fått eksem og såre hender på grunn av hyppig vask med sterke vaskemidler. Nå skal vaskingen reduseres til normalt nivå. بسیاری از کودکان به دلیل شستشوی زیاد با مواد شوینده قوی دچار اگزوما و زخم در دستان خود شده ا‌ند. حال باید ششتشوی دستان به سطح طبیعی کاهش یابد.

تمام فامیل آب بازی میکنند - تست آتش 05.06.2021

تمام فامیل آب بازی میکنند - تجربه یخ سرد 05.06.2021

تمام فامیل آب بازی میکنند - وحشت زده و هراسان 05.06.2021