ناروی هفته آینده ۱۵۰۹۶۰ دوز واکسن فایزر دریافت می کند 04.04.2021

Til uken starter massevaksineringen. Norge får dobbelt så mange doser, 150 960. Men vaksineringen er foreløpig ikke nok til å lette tiltakene.

کار به عنوان مأمور گمرک محبوب است 23.04.2021

گزارش جدیدی درباره آزادی بیان در ناروی 19.04.2021

مسافران هوایی ۲۴ ساعت شبانه روز تحت نظر قرار میگیرند 18.04.2021