تمام کسانی‌ که دارای علایم ویروس کرونا هستند، حال میتوانند آزمایش شوند 29.04.2020

ناروجی‌ها به سوینسوند بازگشتند 11.06.2021

نیاز فوری به کارگر دارند 05.06.2021

ناروی در مسیر بازگشایی بیشتر است 05.06.2021