علیه نفرت بر مسلمانان مبارزه خواهد شد

از طرف یک بیمار روانی مورد حمله قرار گرفت: خونریزی مغزئ پیدا کرده است 20.02.2021

محصلینی که احتمالا به ویروس کرونا مبتلا شده بودند، پیام‌های نفرت انگیزی دریافت کردند 20.02.2021

Adil fikk ny jobb hos SAS på Oslo lufthavn i januar i fjor. Så kom pandemien. I august kom også permitteringsvarselet. Men Adil er ikke alene. Blant utenlandsfødte innvandrere i Viken, var 9,4 prosent arbeidsledige ved slutten av året i fjor. Arbeidsledighet i denne gruppen er tre ganger høyere enn resten av befolkningen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I Oslo var ledigheten blant utenlandskfødte innvandrere høyest i landet med 11 prosent i samme periode. Statssekretæren er bekymret for arbeidsledigheten. Hun anbefaler at ledige tar seg utdanning.

تقریبا از هر ده نفری که در خارج از کشور به دنیا آمدند یک نفر آنها بیکار است 12.02.2021