Hopp til innhold

Vedtatt: Regjeringen verner viktige skogområder

– Med dette vedtaket bevarer vi viktige leveområder for mange truede arter.

Gammel granskog i Melåa naturreservat i Modum kommune

Melåa naturreservat i Modum kommune ligger i de bratte nordvendte liene på sørsiden av Tyrifjorden, og er ett av områdene som vernes.

Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Regjeringen har fredag vedtatt vern av 27 skogområder.

Det melder Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har følgende kommentarer:

Med dette vedtaket bevarer vi viktige leveområder for mange truede arter. Regjeringen vil sikre god framdrift i skogvernet, og med årets bevilgning på 800 millioner kroner kan vi virkelig få opp tempoet.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

– Gammel skog er avgjørende for naturmangfoldet i Norge, sier Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Foto: Amanda Iversen Orlich

Et av områdene som vernes ligger i Modum kommune i Buskerud.

Melåa naturreservat i Modum kommune ligger i de bratte nordvendte liene på sørsiden av Tyrifjorden.

Les også Legger E16 gjennom naturreservatet: – De gir rett og slett blaffen i området!

Truls Gulowsen

Området består av variert og kalkrik skog i og rundt bekkekløfta som dannes av elva Melåa. I hele området er det registrert et svært stort artsmangfold og stor tetthet av truede arter knyttet til død ved, gammelskog og kalkrik grunn, heter det i presseskrivet.

Verneplan for skog

Verneplan for de 27 skogområdene i Norge.

Foto: Miljødirektoratet

Skogen er uerstattelig for oss som samfunn. Den gir oss materialer, energi, frisk luft, opplevelser, rent vann, lagrer store karbonmengder, reduserer faren for flom og ras, og ikke minst er skogen levested for tusenvis av arter. Derfor er vi opptatt av å gi skogen bedre beskyttelse, blant annet gjennom vern, sier Eriksen.

I området i Modum finnes blant annet den rødlistede naturtypen kalkgranskog, men også rik edellauvskog og kildeskog.

I skogen finnes 1330 truede arter, og hele 84 prosent av disse lever i gammel skog. Vi trenger bedre kunnskap om denne skogen, og det pågår derfor et arbeid for å kartlegge gammel naturskog som ikke er flatehogd. Bedre kart over den gamle skogen som ikke er flatehogd blir viktig for skogvernarbeidet, avslutter miljøministeren.

Myr

Landbruksdirektoratet sier forbud mot myrdyrking fungerer: – Positivt, sier Naturvernforbundet