Trafikkulykke i Prins Oscarsgate

Nødetatene har rykket ut til en trafikkkulykke i Prins Oscarsgt/Engene i Drammen.