Samstemt kritikk mot minnesmerke

HOLE/DRAMMEN (NRK): Politikerne i Hole kom med sterk kritikk mot statens planer for minnesmerket for 22. juli. De mener behandlingen har vært uryddig og udemokratisk.

Kommunestyret i Hole behandler Utøya-minnesmerke

UDEMOKRATISK: Kommunepolitikerne i Hole var helt samstemte i sin kritikk av statens forslag til reguleringsplan for minnesmerket for 22. juli.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Kommunestyrepolitikerne i Hole var samstemte og enige da de skulle gi sin høringsuttalelse til statlig reguleringsplan for nasjonalt minnested 22. juli på
Sørbråten. I sju punkter rettet kommunestyret betydelig kritikk mot statlige myndigheters behandling av saken.

Les også:

Per Christian Gomnæs

Per Christian Gomnæs (H) er ikke fornøyd med den statlige reguleringsplanen.

Foto: privat

– Det viktigste er å minne om at kommunen faktisk er uenig i plassering, og utforming av minnestedet, og synes at det fortsatt er tid til å foreta en ny vurdering av begge deler, sier Per Christian Gomnæs, leder av plan og miljøstyret i Hole.

Uryddig og uheldig

Hole kommunestyre mener at prosessen fra staten side, både når det gjelder kommunens krav om reguleringsplan og valg av monument, har vært svært uryddig og lite demokratisk.

«Planprogrammet sa lite eller ingen ting om at valg av minnesmerke skulle skje før reguleringsplan med bestemmelser ble oversendt kommunen for behandling. Måten dette skjedde på skapte store reaksjoner og motstand hos lokalbefolkningen, uten at de har blitt hørt.»

Holepolitikerne mener også at Fylkesmannens innblanding i saken har vært uheldig.

– Det var Fylkesmannen selv som foreslo denne plasseringen, og folkene derfra var også med i juryen. De var veldig kjapt ute med å si at det ikke er noe problem å skjære ut det hakket minnesmerket krever, mens dette jo ligger innenfor den 15-metersgrensen i strandsonen de selv har vært helt katolske på å håndheve i alle andre sammenhenger. Her har det vært litt bukken og havresekken, og ikke lett å forklare for andre som vil gjøre noe i strandsonen fremover, sier Gomnæs.

– Tror du dette vil skape problemer for Hole kommune fremover?

– Nei, ikke for oss, men jeg synes Fylkesmannen bør tenke seg om.

Sørbråten

Minnesmerket har møtt sterk motstand i lokalsamfunnet i Hole.

Foto: NRK

Ikke konsekvensutredning

Men kritikken til tross, kommunestyret vil ikke forlange en full konsekvensutredning av forslaget.

– Departementet har vurdert det slik at det ikke er nødvendig med en konsekvensutredning, slik plan- og bygningsloven krever, men da mener vi at de i hvert fall bør konsekvensutrede de psykososiale virkningene på lokalsamfunnet, sier Gomnæs.

Beboere fra Utstranda vel var tilstede på møtet

Beboerne fra Utstranda vel er skuffet over at kommunen ikke sto ved sitt krav om full konsekvensutredning.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

To av dem som er skuffet over dette standpunktet er Anne-Gry Ruud og Maria Holtane-Berge, beboere og medlemmer i Utstranda velforening.

– Utstranda vel er veldig fornøyd med at kommunestyret står ved sitt standpunkt om at de ikke er enige i plassering og utforming av minnesmerket, men vi er ikke fornøyde med at de ikke forlanger full konsekvensutredning, sier Anne-Gry Ruud.

– Vi er ikke fornøyd med at de bare skal «se på» hvordan dette virker inn på oss som bor her, legger Maria Holtane-Berge til.

Les også:

Krever endringer

Flere av punktene i kommunestyrets uttalelse inneholder også anvisninger om hvordan kommunen vil ha det, dersom staten går videre med det de har foreslått. Politikerne mener det er viktig at løsningen ivaretar strandsonen, tilgjengeligheten for allmennheten og sikrer lokalbefolkningens gjenopplevelse av Utøya-hendelsen på en bedre måte.

De mener også at det må endringer til, dersom det foreslåtte minnesmerket skal bygges, blant annet at utformingen endres, slik at åpningen i landskapet ikke er synlig fra landsiden. De mener det da også blir mulig å gå ut på spissen av odden, med flott utsikt mot Utøya.