NRK Meny
Normal

Samferdselsinvesteringer i Buskerud

I neste års statsbudsjett er det blant annet satt av penger til Øvre Sund bru i Drammen.

Her kommer Øvre Sund bru
Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Regjeringen har satt av 170,6 millioner kroner til det de kaller for øvrige riksveier. Det vil si riksveger utenom stamvegnettet.

Av disse midlene skal 1,6 millioner kroner gå til rassikring. Resten av pengene vil i hovedsak gå til finansiering av Øvre Sund bru i Drammen.

Prosjektet er ventet å stå ferdig i 2011.

Rassikringsmidlene vil bli brukt til å sikre et rasutsatt punkt på E16, ved Bergsund.

Mer til jernbane

Over Jernbaneverkets budsjettpost for kapasitetsøkende tiltak er det satt av 23,5 millioner kroner til tilpassing av anleggene på Drammen stasjon med sikte på at Flytoget kan bruke Drammen som endestasjon.

Prosjektet vil koste rundt 52,8 millioner kroner. Anleggsarbeidet startet i mai 2008 og arbeidet regnes med å være ferdig i løpet av første kvartal 2009. Flytoget skal etter planen komme til Drammen 1. mai 2009.

Fornyelse av signal- og sikringsanlegg ved Kongsberg jernbanestasjon vil fortsette og arbeidet er ventet å være ferdig i 2009.

Firefelts mellom Oslo og Tønsberg

47 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 sør for Drammensbrua (Frydenhaug – Eik). Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende veg fra to til fire felt på en om lag 3 kilometer lang strekning nær fylkesgrensen til Vestfold.

Den eksisterende tunnelen vil bli benyttet av nordgående trafikk, mens det bygges ny tunnel for sørgående trafikk. Vegen som går i dagen, medregnet utvidelse av eksisterende firefelts veg, skal bygges med 29 meter vegbredde. Når prosjektet står ferdig, vil det være sammenhengende firefelts veg på E18 mellom Oslo og Tønsberg.

Midtrabatter

På E16 Sandvika – Bergen er det lagt opp til å bygge til sammen 5,8 kilometer midtrekkverk på strekninger mellom Sollihøgda og Sundvollen.