NRK Meny
Normal

Samarbeider om vei og jernbane

Statens vegvesen og Jernbaneverket anbefaler at den videre planleggingen av E16 og Ringeriksbanen gjennomføres som et felles prosjekt.

Jernbaneverket kart

Jernbaneverket og Statens vegvesen er enige om at den beste veien videre er samarbeid.

Foto: Jernbaneverket

Etatene anbefaler også at videre planlegging gjøres som en statlig plan.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har nå sendt over sine anbefalinger med hensyn til det videre planarbeidet for E16 og Ringeriksbanen til Samferdselsdepartementet.

Les også: Vil bygge ut samanhengande

Felles prosjekt

– Vi er enige om at det vil være en stor fordel om videre planlegging legges opp som et felles prosjekt, sier regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket i en pressemelding.

Lars Christian Stendal

Lars Christian Stendal i Jernbaneverket er en av to parter som mener samarbeid er det som kan føre til best og raskest resultat på Ringerike.

Foto: Åge Algerøy / NRK

Erfaringene har vist at dersom prosjektene skal bygges ut i samme område så må det en tett samordning til for at det ene ikke skal komme i veien for det andre, og for å få til den beste løsningen samlet sett. Derfor ba også samferdselsdepartementet allerede i januar om at de to etatene måtte avklare og samordne viktige spørsmål rundt prosjektene.

Utfordrende prosjekt

– Prosjektene berører store nasjonale verdier og erfaringene har vist oss at det er konfliktfylt og medfører mange innsigelser når vi skal bygge ut store samferdselstiltak på strekningen fra Kroksund til Hønefoss, sier prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen.

I arbeidet som Statens vegvesen og Jernbaneverket nå har gjort i fellesskap har etatene sett at det er både mulig og hensiktsmessig å planlegge og bygge og vei og bane i samme korridor på strekningen.

Så langt har Vegvesenet og Jernbaneverket i fellesskap sett på mulighetene for felles løsninger på hele eller deler av strekningen fra Kroksund til Hønefoss. Det videre utredningsarbeidet fram mot 31. oktober skal avklare hvilke utbyggingsalternativer det er aktuelt å videreføre i en påfølgende planfase.

Etatene anbefaler at også utredningsarbeidet videre fram mot 31. oktober gjennomføres som et felles prosjekt.

Planfasen som følger etter utredningsfasen vil gi grunnlag for å vurdere om selve utbyggingsfasen bør gjennomføres som et felles prosjekt, slik det nå gjøres eksempelvis for E6 og Dovrebanen langs Mjøsa.

En felles kommunedelplan

En felles kommunedelplan kan bli aktuelt i det samordna prosjektet.

– Vi anbefaler derfor at det gjennomføres en felles kommunedelplan for aktuelle traseer. Der vil alle berørte kunne komme med sine innspill, samtidig som det tas hensyn til det politiske ønsket om en raskest mulig planprosess, sier Brandt.

Det er tidligere gjort omfattende utredninger for både veg og bane på strekningen. Med bakgrunn i dette mener de to etatene at en løsning med både veg og bane over Kroksund er mest aktuelt.

Les også: Vil ha statlig styring av ny Ringeriksbane