Omstridt sorenskriver går av som tingrettsleder

Sorenskriver Stein Husby på Kongsberg har valgt å gå av som tingrettsleder fra 1. juni. Begrunnelsen er at tingrettene i Kongsberg og Eiker-, Modum- og Sigdal skal få felles ledelse.

Stein Husby

GÅR AV: Sorenskriver Stein Husby går av som tingrettsleder i Kongsberg, men sier avgangen har vært planlagt lenge.

Foto: Per Løchen / Scanpix

Sorenskriveren på Kongsberg har vært omstridt de siste årene, og etter to advarsler fra Tilsynsutvalget for dommere (TU) har det vært opp til Domstolsadministrasjonen vurdere om han skulle få beholde jobben.

Nå opplyser Domstoladministrasjonen i en e-post til NRK at Husby har valgt å gå av som leder av tingretten på Kongsberg:

«Stein Husby har valgt å gå av som embetsleder ved Kongsberg tingrett fra 1. juni.

For å øke domstolenes fleksibilitet, bedre ressursutnyttelsen og redusere domstolenes sårbarhet, ønsker tingrettene i Kongsberg og Eiker-, Modum- og Sigdal felles ledelse. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud vil fra 1. juni være embetsleder ved begge tingretter.»

– Vi har selvsagt hatt dialog med Husby i etterkant av TU-avgjørelsene, sier avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen, men han understreker at de ikke har gjort noe vedtak i saken.

– Vi ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer utover dette, sier Moe.

Planlagt endring

Kongsberg Tingrett

Kongsberg tingrett skal heretter administreres av sorenskriveren i Eiker, Modum og Sigdal.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

Selv sier Stein Husby at dette ikke har noe med sakene fra Tilsynsutvalget å gjøre i det hele tatt.

– Dette er en endring som har vært planlagt lenge, og som sorenskriver Taraldsrud og jeg har vært enige om. Det ligger i kortene at tingrettene i Kongsberg og i Eiker, Sigdal og Modum blir slått sammen. Vi starter med det administrative, og da er det fornuftig at jeg som er 68 år, ikke blir den som skal dra lasset, sier Husby.

Omstridt

Siden 2003 har Tilsynsutvalget for dommere (TU) hatt 18 klager på kongsbergdommeren til behandling, og i flere av sakene har utvalget kommet med kritiske merknader og pekt på uheldige sider av hans opptreden.

De alvorligste reaksjonene fra Tilsynsutvalget kom i 2014. I april fikk Husby en advarsel fra utvalget, og i november fikk han enda en. Slike advarsler fra Tilsynsutvalget er uhyre sjeldne. Fra 2002 til 2013 er det kun gitt seks advarsler til sammen, og da bare når det dreier seg om gjentatte eller graverende forhold.

Tilsynsutvalget mener Husby har blandet sammen rollene som privatperson og sorenskriver, og at det er grunn til å stille spørsmål ved hvordan han utøver sorenskriverrollen.

«Det er forhold ved hans opptreden som tyder på at han ikke har forståelse for hvor grensene går i forhold til den rollen han har som dommer og sorenskriver», skrev utvalget.

Fortsetter

– Jeg kunne sagt mye om Tilsynsutvalgets advarsler, men det velger jeg å la ligge. Det som i alle fall er sikkert er at domstolsadministrasjonen ikke har behandlet saken, og at denne planlagte endringen kun har med administrasjon å gjøre. Jeg kommer til å fortsette som sorenskriver frem til Kongsberg og Eiker eventuelt slås sammen, sier Husby.